Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Označení prodávaných výrobků

Větší benevolence v povinném značení prodávaných výrobků je další drobnou změnou, kterou od 1. 8. 2010 přinesl balíček snižující administrativní zátěž podnikatelů. U mnoha druhů zboží byla tato povinnost nepotřebná, mnohdy až absurdní a zbytečně zvyšovala náklady na označování výrobků.

Podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění platném do 1. srpna 2010 byla stanovena povinnost prodávajícího zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny názvem výrobku, označením výrobce či dovozce, eventuálně dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru a dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci nebo užití.
A právě toto ustanovení bylo upraveno článkem I zákona č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Podle této nové právní úpravy zůstává nadále povinnost prodávajícího zajistit, aby výrobky byly opatřeny označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pouze pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, také názvem výrobku. Označení výrobku názvem bude tedy ponecháno na rozhodnutí prodávajícího, který si sám určí, zda je tato informace nutná k identifikaci prodávaného zboží. Obchodníci tak získají větší volnost při označování zboží. Změna byla iniciována praxí, kdy se ukázalo, že v některých případech je označení jasně identifikovatelného zboží názvem zbytečné a nesmyslné. Jako příklad uvedli předkladatelé zákona zcela nelogickou situaci, kdy u kabátu bylo vyžadováno označení, že se jedná o kabát.

Související články:
Změny v živnostenském zákoně od 1.8.2010
Právnická osoba už nebude spotřebitelem
Novela zákona o České obchodní inspekci

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.