Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zvýšila dostupnost sociálního bydlení

Novelu nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám schválil kabinet Jana Fischera na své poslední schůzi. Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 228/2010 Sb. a platit začala 1. srpna 2010.

Původní nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podpoře sociálního bydlení, platilo od 1. 11. 2009. Do poloviny roku 2010 však o dotaci projevily zájem necelé čtyři desítky subjektů. Podmínky podle nařízení č. 333/2009 Sb. byly složité a kritéria až příliš přísná. Ministerstvo pro místní rozvoj tedy vypracovalo novelu, kterou vláda schválila a usnadnila tak cestu dalším investorům.
Novela č. 228/2010 Sb. především rozšiřuje skupinu osob, pro které jsou tzv. sociální byty určeny. Nárok na sociální bydlení závisí na průměrném čistém příjmu posuzovaných osob za posledních 12 měsíců. Tvoří-li domácnost pouze jedna osoba, nesmí tento příjem přesáhnout 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy. Pro vícečetné domácnosti byl limit čistého měsíčního příjmu stanoven takto:
počet členů domácnostix-násobek průměrné měsíční mzdy
21
31,2
41,5
5 a více1,8

Novela také zjednodušuje postup při podávání žádosti o dotaci a přesněji stanoví obsah požadovaných příloh. Celkově se snižuje objem administrativy při vyřizování žádostí.
Další novinkou, která má přimět investory k výstavbě sociálních bytů, je možnost využít souběžně také dotaci z programu Zelená úsporám. Ten je určen především na zateplení a snížení energetické náročnosti budov. V případě využití programu Zelená úsporám, už ale nelze žádat o navýšení dotace o 100 tisíc korun na každý byt v budově splňující podmínky energetické náročnosti ve třídě A nebo o 50 tisíc korun na byt v budově splňující podmínky energetické náročnosti ve třídě B.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.