Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pomoc lidem postiženým povodněmi

Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnily informace k řešení důsledků bleskových povodní, které o víkendu zasáhly sever Čech. Ministerstvo financí informuje daňové subjekty, jak řešit následky povodní z pohledu daní. MPSV a MMR radí občanům, jak využít rychlé finanční pomoci od státu.

Ministerstvo financí - Informace pro daňové subjekty
Správci daně budou stejně jako po povodních v roce 2002 a 2009 postupovat vstřícně a ve vzájemné součinnosti s postiženými osobami. Předpokladem k takovému postupu je neprodlené oznámení o postižení povodní nebo záplavou místně příslušnému finančnímu úřadu.
Poté lze správci daně podat žádost o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Správce daně může od placení záloh na daň i zcela upustit.
Postižení povodněmi budou osvobozeni od správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení. Případné sankce plynoucí z neplnění daňových povinností budou prominuty podle pokynu D-330.
Dary poskytnuté postiženým povodněmi nebo záplavami budou osvobozeny od daně darovací. Tyto dary lze poskytnout prostřednictvím pořadatelů veřejných sbírek. Dárcovské SMS (DMS) nepodléhají DPH. 
V souvislosti s řešením důsledků živelních pohrom lze zcela nebo částečně prominout daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou zcela nebo částečně osvobodit občany od daně z nemovitostí na svém území. U nemovitostí dotčených povodní mohou obce odpustit daň z nemovitostí až na dobu 5 let, a to i za již uplynulé zdaňovací období.
Dále ministerstvo upozorňuje, že poškozená vozidla, jež jsou předmětem silniční daně, musí být vyřazena z registru silničních vozidel, aby se na ně daň již nevztahovala.

Ministerstvo pro místní rozvoj - Rychlá finanční pomoc
Jednorázová dotace ve výši 30000 korun je určena domácnostem k obnovení základního vybavení. Žádat o ni lze podat prostřednictvím starosty obce, ve které byl vyhlášen minimálně třetí stupeň povodňové aktivity. Žádost o tuto rychlou pomoc je časově omezena do konce listopadu 2010.
Finanční příspěvek 150000 korun na jednu bytovou jednotku je určen občanům, kteří přišli o bydlení. Příspěvek poskytuje krajský úřad, žádost za občana podává jeho obec na Ministerstvo pro místní rozvoj. V obci musí být vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.
Dotace v plné výši nákladů spojených s demolicí stavby, kterou poničila povodeň, je určena jak občanům, tak obcím.
Dotaci 200000 korun mohou získat obce, na jejichž území byl vyhlášen minimálně třetí stupeň povodňové aktivity. Dotace je určena na nákup a výstavbu náhradních ubytovacích jednotek pro občany. Podmínkou je, aby náhradní ubytování splňovalo minimální standard zahrnující WC, rozvody vody a elektřiny.
Obce mohou také získat dotaci až 1150000 korun na výstavbu tzv. povodňových domků.
Nízkoúročené úvěry ve výši 150000 korun na opravu a 850000 korun na pořízení nového bydlení poskytne Státní fond rozvoje bydlení. O úvěry mohou žádat přímo občané.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Pomoc v hmotné nouzi
Mimořádná okamžitá pomoc je dávka pro občany v tíživé životní situaci, která se poskytuje podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Výše této dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci postižené osoby případně všech společně posuzovaných osob. Maximální částka, která může být poskytnuta, je ve výši patnáctinásobku životního minima, tedy až 46890 korun.
Na základě stejného zákona lze poskytnout i další dávku osobám, které nemají vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatek financí na pořízení nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Tato dávka nesmí překročit desetinásobek životního minima, tedy 31260 korun, v jednom kalendářním roce.
Dále mohou být těmto osobám uhrazeny jednotlivé konkrétní výdaje, jako například úhrada přechodného ubytování nebo správní poplatky při pořizování nových dokladů. Tyto výdaje mohou být proplaceny i v plné výši a několikrát v roce.
O výše uvedené dávky mohou občané žádat na pověřeném obecním úřadě, v jehož správním obvodu došlo k situaci vyžadující okamžitou pomoc.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Pracovněprávní oblast
Podle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí pokud občan při povodních chrání svůj majetek, jedná se podle § 199 zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci. Pokud občan odstraňuje následky povodní ve veřejném zájmu, což může činit i na svém majetku, pokud například hrozí zřícení budovy, jedná se o výkon občanských povinností podle § 202 zákoníku práce. Dále může zaměstnanec při povodních potřebovat volno z důvodu poskytnutí pomoci jiné fyzické nebo právnické osobě nebo například pro vyřízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí. Často také v těchto případech zaměstnanci nemohou nastoupit do práce z důvodu přerušení dopravního provozu. Ve všech výše uvedených případech poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno na dobu nezbytně nutnou avšak bez náhrady mzdy nebo platu, pokud neexistuje jiná dohoda nebo vnitřní předpis.
Pokud povodeň postihne zaměstnavatele tak, že musí přerušit práce, je jeho povinností převést zaměstnance na jinou práci. Může tak učinit po dobu nezbytně nutnou i bez souhlasu zaměstnance. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance převést na jinou práci, jedná se o překážku v práci podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.
Pokud firma není postižena povodněmi, ale nemůže pokračovat práci z důvodu pozastavení dodávky surovin, energie apod. a nemůže zaměstnance ani převést na jinou práci, pak se jedná o překážku z důvodu prostoje podle § 207 zákoníku práce. V tom případě náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zveřejnilo praktické informace pro občany postižené povodněmi nebo záplavami. Jde například o Pravidla základní hygieny po záplavách, Postup při sanaci zatopené studny nebo Prevenci leptospirózy při záplavách. Ministerstvo také informuje o možnosti bezplatného vyšetření vzorků vod ze zaplavených studní.

Ministerstvo vnitra - psychologická poradenská pomoc
Ministerstvo vnitra zřídilo pro občany zasažené povodněmi psychologickou poradenskou linku. Linka funguje NONSTOP na telefonních číslech: 974834788 (pevná linka) a 731677887 (mobilní telefon). Linka je určena zejména pro občany zasažené povodněmi, potřebné informace ale poskytne i např. praktickým lékařům, zástupcům obcí, pedagogům, psychologům a  členům Integrovaného záchranného systému.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.