Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil část insolvenčního zákona

Dne 27. července 2010 rozhodl Ústavní soud o zrušení části insolvenčního zákona. Sporné ustanovení se týká přítomnosti dlužníka na schůzi věřitelů svolané insolvenčním soudem k projednání návrhu na jeho oddlužení. Zákon stanoví, že pokud se dlužník na tuto schůzi nedostaví, bere to soud jako zpětvzetí návrhu. Na majetek dlužníka tak může soud následně vyhlásit konkurz.

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, upravuje řešení úpadku dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k co nejvyššímu uspokojení dlužníkových věřitelů. Kromě toho zákon upravuje také oddlužení dlužníka.
Zrušené ustanovení se týká § 399 odstavce 2, podle kterého se musí dlužník dostavit na schůzi věřitelů svolanou insolvenčním soudem osobně. Ústavní soud zrušil část věty druhé tohoto ustanovení za středníkem, která stanoví, že pokud se dlužník na schůzi věřitelů bez omluvy nedostaví nebo neshledá-li insolvenční soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že vzal návrh na oddlužení zpět.
Soudci v nálezu uvedli, že zrušená část zákona omezovala právo na spravedlivý proces, který by měl být plně v dispozici dlužníka. Není možné, aby insolvenční soud stanovil, že dlužník vzal návrh zpět, ačkoli to fakticky neučinil.
Na nedostatek v insolvenčním zákoně poukázal Vrchní soud v Olomouci, který vede soudní řízení, kde dlužník podal společně s insolvenčním návrhem také návrh na povolení oddlužení. Insolvenční soud povolil řešení úpadku oddlužením a svolal schůzi věřitelů. Dlužník se však na tuto schůzi nedostavil. Soud proto vydal ještě téhož dne usnesení o zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurz.
Ústavní soud konstatoval, že ustanovení § 399 v odstavci 2 část věty druhé za středníkem, které odnímá účastníku konkurzního řízení možnost dispozice s řízením, je v rozporu s  čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky. Sporné ustanovení se ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.
Celý text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.