Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoně o veřejných zakázkách

Novelu zákona o veřejných zakázkách, která má zajistit průhlednější a jednodušší zadávání a hodnocení veřejných soutěží, začala Sněmovna projednávat už v květnu loňského roku. Během dlouhého legislativního procesu prošel původní návrh řadou změn. Jeho definitivní podobu včetně pozměňovacích návrhů ze Senátu schválila Sněmovna až po roce, v květnu letošního roku těsně před parlamentními volbami. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2010 Sb. a 15. září 2010 vstoupí v platnost.

Původním důvodem novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla povinnost transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici č. 2007/66/ES, kterou se mění směrnice Rady č. 89/665/EHS a č. 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. Zohledněna byla také judikatura Evropského soudního dvora.
Novela původně obsahovala i ustanovení, které zavádí rejstřík dodavatelů se zákazem plnění veřejných zakázek, tzv. black list. Protože však toto ustanovení bylo do zákona vloženo již koncem loňského roku novelou č. 417/2009 Sb., bylo z tohoto návrhu vypuštěno. O zřízení tzv. black listu jsme informovali v samostatném článku.

Nejdůležitější změny zákona o veřejných zakázkách v bodech: 
 • Zadavatel bude povinen zveřejňovat veškerou dokumentaci týkající se výběrového řízení na internetu.
 • Kvalifikace uchazečů o zakázky se bude prokazovat pouze kopiemi dokladů, originály nebo ověřené kopie budou požadovány pouze po vítězi zakázky a to až před uzavřením smlouvy.
 • Novela zavádí možnost kontroly losovacího zařízení účastníky výběrového řízení. Na losování bude muset nově přímo dohlížet notář, dosud jen dosvědčuje jeho výsledky.
 • Ve zjednodušeném podlimitním řízení budou muset zadavatelé povinně hodnotit všechny došlé nabídky, a to i od těch dodavatelů, kteří nebyli vyzváni. 
 • Hodnotící kritéria veřejných zakázek budou muset zohlednit provázanost ceny a užitné hodnoty předmětu zakázky a pro jejich hodnocení bude možné nově využít matematický vzorec.
 • Změny se týkají také doručování písemností, nově má být vázáno na odeslání, nikoli na doručení zásilky. 
 • Uchazeči o veřejné zakázky budou muset uvádět svoji vlastnickou strukturu a seznam zaměstnanců, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a mohli ve svých pozicích ovlivnit průběh veřejné zakázky. 
 • Do zákona se vkládá nový § 46a, podle kterého bude muset zadavatel veřejné zakázky na dodávku aut zohlednit ekologické a energetické parametry těchto vozidel.
 • O zakázky se budou moct ucházet jen takové akciové společnosti, které mají akcie na jméno a současně předloží seznam akcionářů (o problémech způsobených tímto ustanovením jsme psali zde).
 • Zadavatel bude povinen s uchazečem komunikovat pomocí datové schránky, pokud ji oba musí mít ze zákona zřízenou.
 • Schválena byla také změna týkající se porot, které hodnotí a posuzují nabídky. Novela stanoví, že většina členů porot musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá, tzn. nesmí s ním být v trvalém obchodním vztahu ani být jeho zaměstnancem.
 • V soutěži o návrh budou dvě odlišná řízení, a to otevřená soutěž o návrh a užší soutěž o návrh.
 • Požádá-li dodavatel písemně o vrácení poskytnutých vzorků, musí mu zadavatel vyhovět.
 • Dodatečné informace musí být na žádost dodavatele doručeny do 5, respektive do 3 pracovních dnů všem, kdo si vyžádali zadávací dokumentaci.
 • U dokladů předložených ve slovenském jazyce se nebude vyžadovat jejich překlad do českého jazyka.
 • Uchazeči budou mít možnost pořizovat si výpis nebo opis z protokolu o otevírání obálek a u zprávy o posouzení a hodnocení nabídek i její kopii.
 • Lhůta pro oznámení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení se zkracuje z 5 dnů na 2 pracovní dny.
 • Při uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 1 rok lze po dodavateli každý rok požadovat nové prokázání kvalifikace.
Související články:
Změny v oblasti veřejných zakázek

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.