Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový občanský zákoník - související změny zákonů

Dne 30. září 2013 vyšla ve Sbírce zákonů rozsáhlá novela č. 303/2013 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Souhrnná novela mění více než sedm desítek zákonů a účinnosti nabude společně s novým občanským zákoníkem, tedy 1. ledna 2014.

Změny v některých zákonech jsou stručné a spíše legislativně technického charakteru. Nejčastěji upravují názvosloví, které dávají do souladu právě s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
Některé změny, které novela č. 303/2013 Sb. přináší,  jsou ale významnější. Mezi ně patří např. změna živnostenského zákona, kde se již nebude rozlišovat sídlo a místo podnikání, nebo změna zákoníku práce, ve kterém již nebudou upraveny srážky ze mzdy, protože je řeší přímo nový občanský zákoník. Rozsáhlejší jsou i změny v notářském řádu nebo v zákoně o oceňování majetku.
Zákony, v nichž dochází k významným změnám, se budeme zabývat v samostatných článcích. Dnes přinášíme pouze přehled nejdůležitějších zákonů z různých oblastí, které novela v souvislosti s rekodifikací soukromého práva k 1. 1. 2014 mění.

1. Změny v oblasti podnikání a finančních trhů:
2. Změny v oblasti oceňování majetku, pojištění či dražeb:
3. Změny v oblasti ochrany spotřebitele:
4. Změny v sociální oblasti:
5. Změny v oblasti pracovněprávních vztahů:
6. Změny v oblasti státní správy:
7. Změny v oblasti kultury:
  • změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
  • změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
  • změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech).
8. Změny v právních předpisech upravujících postavení profesních komor:
  • změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 
  • změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, 
  • změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
  • změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.