Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o matrikách

Dalším předpisem, který minulý týden podepsal prezident Miloš Zeman, je novela zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách. Novela patří do balíku zákonů, které souvisí se zavedením nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 (psali jsme zde). Novela zákona o matrikách umožní např. uzavřít registrované partnerství na kterémkoli matričním úřadě nezávisle na tom, kde partneři mají trvalé bydliště. Novela vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů a účinnosti nabude 1. 1. 2014.

Možnost uzavření registrovaného partnerství na kterékoli matrice je zřejmě mediálně nejzajímavějším bodem celé novely, která ale mění i mnohá jiná ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.
Registrace partnerství je matriční událostí, stejně jako narození, manželství nebo úmrtí, její zápis se provádí do matriční knihy vedené matričním úřadem. Je proto poněkud nelogické, že tento úkon je v podstatě duplicitně řešen i v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Novelou se v zákoně o partnerství příslušná ustanovení týkající se registrace partnerství ruší a doplňují se k příslušným ustanovením do zákona o matrikách. Sjednocením agendy se také zruší nadbytečné omezení, které nyní umožňuje učinit prohlášení o vstupu do partnerství jen před matričním úřadem v kraji, kde má alespoň jedna z osob vstupující do partnerství trvalý pobyt. Po vstupu novely v platnost bude možné partnerství uzavřít před kterýmkoliv příslušným matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.
Novela dále v zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, upravuje resp. doplňuje i další ustanovení týkající se zejména:
  • kontrolní činnosti na úseku matrik,
  • provádění zkoušek matrikářů,
  • stanovení okruhu fyzických osob, před kterými snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství;
  • předkládání dokladů při zápisu narození dítěte mimo zdravotnické zařízení,
  • evidence přijatých oznámení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů,
  • zápisu příjmení dítěte do knihy narození v souvislosti s domněnkami otcovství,
  • uzavření manželství zástupcem/zmocněncem,
  • uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,
  • změny příjmení, resp. prohlášení státního občana České republiky, který je současně státním občanem jiného členského státu EU.
Na žádost sněmovního výboru pro veřejnou správu se novelou také ruší povinnost dokládat rodné příjmení rodným listem např. při žádosti o výpis z rejstříku trestů. Nově by úřady tento údaj měly získat z evidence obyvatel.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.