Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vláda už nemůže určovat "větší než malé množství"

Ústavní soud ve středu 31. července 2013 vyhlásil nález, kterým odebral vládě pravomoc vyhlašovat nařízením, jaké konkrétní množství se považuje za větší než malé v případě omamných a psychotropních látek a jedů. K vymezení toho, jaké jednání je trestným činem, přísluší podle soudců výhradně Parlamentu a lze tak učinit pouze formou zákona. Podle Ústavního soudu nelze připustit, aby se sféra ochrany základních práv a svobod dostala pod pravomoc moci výkonné (vláda ČR), která k tomu není oprávněna.

Ústavní soud se ve svém nálezu odkázal na čl. 39 Listiny základních práv a svobod, který jasně říká, že "Jen zákon stanoví, které jednání je trestním činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit." Dále pak soudci poukázali na čl. 15, čl. 41 odst. 1, čl. 45 až 48 Ústavy, podle kterých je k vydání zákona kompetentní pouze Parlament. Z toho jasně vyplývá, že vláda nemůže prostřednictvím svého nařízení určit trestné množství drog. 
Z výše uvedených důvodů zrušil Ústavní soud část ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, které zmocňovalo vládu k přijetí nařízení a stanovení, jaké konkrétní množství se považuje za větší než malé v případě omamných a psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. Dále je nálezem zrušeno ustanovení § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. Nález nabude účinnosti a uvedená ustanovení budou zrušena ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.
Po datu vyhlášení nálezu již nebude možné aplikovat výklad pojmu „množství větší než malé“ podle přílohy nařízení vlády č. 467/2009 Sb. Pokud nebude kritérium trestnosti stanoveno přímo zákonem, pak zůstane posuzování konkrétních případů plně v kompetenci justice. O nových kauzách budou rozhodovat soudy podle konkrétních okolností a dřívější judikatury obecných soudů. Již rozpracované případy budou ještě dokončeny podle dosavadní úpravy. Plné znění nálezu Ústavního soudu včetně odlišných stanovisk některých soudců najdete zde.

Příklady vymezení množství většího než malého
podle zrušené přílohy č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb.
pervitinvíce než 2 gramy
heroinvíce než 1,5 gramu
kokainvíce než 1 gram
extázevíce než 4 tablety
marihuanavíce než 15 gramů sušiny
hašišvíce než 5 gramů
lysohlávkyvíce než 40 plodnic houby

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.