Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o archivnictví

Od 1. července 2012 vstupuje v platnost rozsáhlá novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která vyšla ve Sbírce zákonů 30. května 2012 pod číslem 167/2012 Sb. Hlavním cílem novely je vytvoření jasných pravidel pro archivování dokumentů v digitální podobě.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, upravuje pravidla pro zacházení s archiváliemi, práva a povinnosti jejich vlastníků a související problematiku. Novela č. 167/2012 Sb. upřesňuje pravidla pro archivování dokumentů v digitální podobě. Podle § 15 odst. 3 novelizovaného zákona se budou archiválie, které jsou v péči Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek a státních oblastních archivů, ukládat v Národním archivu. Digitální dokumenty, které náležejí do péče ostatních archivů, se mohou ukládat v těchto ostatních archivech, ale pouze v případě, že jejich zřizovateli bylo uděleno oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě. Pokud jim toto oprávnění uděleno nebylo, musí se digitální archiválie uchovávat v Národním archivu. 
Novela zákona také stanoví pravidla pro vytváření tzv. metadat k digitálním archiváliím, což jsou doprovodné údaje k dokumentům, která v nich umožňují snadněji vyhledávat. Kromě názvu archiválie nebo jmen jejích autorů je to například její datová velikost nebo seznam subjektů, které k ní mají umožněný přístup. Základní skupiny metadat potřebných pro práci s archiváliemi v digitální podobě jsou uvedeny v novém § 18c. Digitální dokumenty, které jsou uloženy v Národním archivu, budou přístupné na internetu prostřednictvím tzv. národního portálu, jehož správcem bude Národní archiv.
Zákonem č. 167/2012 Sb. bylo také novelizováno 45 dalších zákonů, mezi nimi například zákon o elektronickém podpisu, občanský soudní řád, zákon o veřejných zakázkách a další zákony. Novelizované znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, stanoví, že digitální dokument podepsaný uznávaným elektronickým podpisem bude automaticky považovaný za pravý. Pokud budou pochybnosti o jeho pravosti, bude nutné je dokázat.
Zároveň se zákonem o archivnictví a spisové službě byla novelizována i prováděcí vyhláška č. 645/2004 Sb. k tomuto zákonu. Novela vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů 20. června pod číslem 213/2012 Sb. a platí stejně jako novela zákona od 1. července 2012.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.