Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pokuta za nedodržení očkovací povinnosti

Nejvyšší správní soud nedávno vyhověl kasační stížnosti Ministerstva zdravotnictví a vydal rozhodnutí, ze kterého jasně vyplývá, že rodiče, kteří nenechají své dítě naočkovat tzv. hexavakcínou, mohou být sankcionování peněžitou pokutou. Hexavakcína obsahuje protilátky proti šesti infekčním chorobám, konkrétně proti dětské obrně, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, žloutence typu B a hemofilovým nákazám. Očkování probíhá v několika dávkách v prvním roce a půl života dítěte.

Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) čekal s rozhodnutím na stanovisko rozšířeného senátu k jinému, věcně souvisejícímu případu. A právě na základě velmi těsného hlasování rozšířeného senátu dospěl NSS k názoru, že v případě hexavakcíny je možné rodiče sankcionovat, protože vyhláška u tohoto konkrétního očkování stanoví přesně termíny a věkový limit, do kdy je nutno tuto povinnost splnit. Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb. je podle NSS právní normou perfektní, takže její nesplnění lze sankcionovat podle zákona o přestupcích.
Podobné spory již NSS v minulosti řešil a některé i s opačným výsledkem (psali jsme zde). Hlavní otázkou v těchto případech bylo, zda lze správním trestem postihnout něco, co je upraveno pouze podzákonným právním předpisem, tedy vyhláškou. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve svém § 46 říká, že všechny fyzické osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt, jsou povinny podrobit se pravidelnému očkování, jehož druh a termíny stanoví prováděcí předpis. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která podrobně stanoví, kdo a v jakých případech a termínech se má podrobit jednotlivým druhům očkování.
Nejvyšší správní soud nakonec dospěl k závěru, že vyhláška vychází ze zákona a respektuje zákonné meze. Podle NSS je tedy splněn ústavně právní požadavek, podle kterého lze plnění nějaké povinnosti vyžadovat pouze na základě zákona. Řešení prostřednictvím vyhlášky je tedy přípustné a dokonce výhodné, protože umožňuje pružně reagovat na výskyt infekčních onemocnění. Povinnosti stanovené vyhláškou tak podléhají soudní kontrole a za jejich neplnění lze uložit pokutu. Podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se může jednat o sankci až do výše 10 tisíc korun.
Plné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete zde, usnesení rozšířeného senátu NSS k věcně souvisejícímu případu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.