Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přísnější zkoušky pro autodopravce

Dnešním dnem vstoupila v platnost novela č. 119/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a některé další související zákony. Novela do české legislativy zavádí tzv. unijní silniční balíček. Od dnešního dne čekají provozovatele autobusové nebo nákladní dopravy s vozidly nad 3,5 tuny přísnější zkoušky, kterými budou prokazovat svoji odbornou způsobilost.

Novela je reakcí na tři nařízení Evropského parlamentu a Rady, která začala platit koncem loňského roku a často bývají společně nazývána silničním balíčkem. Jedná se o nařízení č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.
Podle novely č. 119/2012 Sb. budou muset autodopravci projít písemným testem a řešením případové studie v českém jazyce. Výsledek testu bude hodnotit minimálně tříčlenná komise jmenovaná dopravním úřadem. Výsledek bude řidiči oznámen do sedmi dní a v případě neúspěchu bude mít možnost opravy. Doklad, který budou požadovat živnostenské úřady, vydá tuzemský dopravní úřad nebo obdobný orgán jiného unijního státu.
Novela také zavádí některé nové pojmy, jako např. "podnikatel v silniční dopravě" nebo pojem "velká vozidla", který zahrnuje vozy taxislužby, autobusy, tahače a nákladní vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny.
Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, nabývá účinnosti dnes 1. 6. 2012, s výjimkou ustanovení, které vrací vozidlům integrovaného záchranného systému, tedy např. sanitkám a hasičům, přednost na přechodech pro chodce. Ustanovení, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, bylo do novely vloženo dodatečně v průběhu schvalovacího procesu a nabylo účinnosti dnem vyhlášení, tedy již 11. 4. 2012. Tímto ustanovením byla zrušena absurdní situace, kdy tato vozidla neměla absolutní přednost a byla povinna navzdory zapnutým výstražným znamením před přechody zastavit a chodcům umožnit silnici přejít.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.