Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nesvéprávní nesmí být automaticky zbavováni volebního práva, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud včera vyhlásil nález, podle kterého nesmí být fyzickým osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům automaticky upíráno právo volit. Takový postup má sice v současnosti oporu v české legislativě, podle soudců je ale protiústavní.

Ústavní soud rozhodoval o návrhu na zrušení ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, které zbavení způsobilosti k právním úkonům jednoznačně definuje jako překážku ve výkonu volebního práva. Výše uvedené ustanovení volebního zákona Ústavní soud nakonec nezrušil (celý text nálezu včetně odůvodnění najdete zde), obecným soudům však stanovil novou povinnost. Při rozhodování o zbavení či omezení způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům budou muset soudy nyní zvlášť posuzovat i to, zda je konkrétní osoba schopna porozumět smyslu, účelu a důsledkům voleb. Rozhodnutí v této věci budou muset soudy v každém individuálním případě řádně odůvodnit. Pokud by tato povinnost nebyla respektována, rozhodnutí soudu by muselo být klasifikováno jako protiústavní. Podle Ústavního soudu tato povinnost obecným soudům vyplývá nejen z ustanovení čl. 21 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 3 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, nýbrž i z čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR.
Ústavní soud při svém rozhodování přihlédl i ke stanovisku Centra advokacie duševně postižených a dalších 25 mezinárodních nevládních organizací, ze kterého vyplývá, že jakýkoli systém, který automaticky zakládá překážku vykonávat volební právo lidem zbaveným způsobilosti k právním úkonům, je arbitrární, neproporcionální a zasahuje do svobody projevu všech lidí, což je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.