Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v živnostenském zákoně od 1.8.2010

Dalším zákonem, jehož novelizace je součástí balíčku ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, je živnostenský zákon. Norma vstupuje v platnost 1. srpna 2010.

Cílem zákona č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, bylo zlepšit podnikatelům podmínky pro výkon jejich činnosti a odstranit duplicitní kontroly podnikatelů. Upravila se také definice spotřebitele tak, aby odpovídala současnému evropskému spotřebitelskému právu, o této problematice jsme psali v samostatném článku. Nejrozsáhlejší novelou, kterou obsahuje zákon č. 155/2010 Sb., je jeho šestá část, novela zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona.

Vyjmutí obchodu s elektřinou z živností - § 3 odst. 3
Pro obchod s elektřinou a plynem nebude už potřeba živnostenské oprávnění. K jeho provozovávání bude nově potřeba pouze udělení licence podle zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona. 

Posuzování bezúhonnosti z hlediska živnostenského zákona
§ 6 odst. 2
Za bezúhonného se od srpna nebude považovat pouze osoba, která byla odsouzena pro trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním, o které žádá nebo ohlašuje. Nyní se za bezúhonnou nepovažuje i osoba, která byla nepodmíněně odsouzena nejméně na jeden rok odnětí svobody za jakýkoli trestný čin.
§ 6 odst. 4 
Pro posouzení bezúhonnosti žadatele bude živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí, pokud však toto rozhodnutí nebude obsahovat skutečnosti rozhodné pro posouzení jeho bezúhonnosti, budou moci úředníci živnostenského úřadu nahlížet i do žadatelova trestního spisu.

Prokazování způsobu nabytí prodávaného zboží nebo materiálu - § 31 odst. 3
V současné době je podnikatel povinen mít v provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb. Nově bude provozovatel pouze povinen prokázat způsob nabytí tohoto zboží kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě.

Oznámení o přerušení provozování živnosti - § 31 odst. 11
Zrušuje se povinnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců.

Povinnost hlásit změnu adresy po ukončení živnosti - § 31 odst. 16
Živnostníkům se nově ukládá povinnost oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky po ukončení činnosti v provozovně. Po dobu čtyř let jsou podnikatelé povinni hlásit i každou změnu adresy.

Ohlašování činnosti - § 45 odst. 2
Podnikatelé nebudou povinni uvádět datum zahájení provozování živnosti a datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení. 

Propojení databází - § 49 odst. 1
Nyní mají podnikatelé povinnost oznámit živnostenskému úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti kromě změn, které se týkají údajů již změněných v obchodním rejstříku. Nově se nebudou muset hlásit ani změny, které jsou již zapsány v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.