Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Právnická osoba už nebude spotřebitelem

1. srpna 2010 vstupují v platnost změny občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, které jsou součástí balíčku ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Od srpna už bude v novelizovaných zákonech spotřebitel definován pouze jako fyzická osoba.

Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, mění celkem devět zákonů a zrušuje šest vyhlášek. Byl schválen na jaře v předvolebním období a ve Sbírce zákonů vyhlášen 21. května 2010. Část první této novely mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, část druhá pak novelizuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Obě tyto změny spolu souvisí a mění definici spotřebitele v těchto zákonech.
V současné době je podle občanského zákoníku spotřebitelem osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V zákoně o ochraně spotřebitele je spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání. V obou případech je tedy jasné, že spotřebitel musí být "nepodnikatel", ale může jít jak o fyzickou, tak o právnickou osobu. Spotřebiteli tedy podle současné české legislativy mohou být nejrůznější občanská sdružení, nadace nebo obecně prospěšné společnosti. Snad pouze s výjimkou zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, kde je spotřebitel jednoznačně definován jako fyzická osoba, což ovšem platí pouze pro účely tohoto jednoho konkrétního zákona.
Evropská unie se ale přiklání k názoru, že spotřebiteli mají být výlučně fyzické osoby a důkazem mohou být i některé rozsudky Evropského soudního dvora v této oblasti. Výše zmíněná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele je tedy transpozicí tohoto evropského trendu do českého práva. Od 1. srpna 2010 bude tedy i v České republice za spotřebitele považována výhradně fyzická osoba.
Nepodnikatelské právnické osoby tím ztrácejí některé výhody, které jim plynuly z pozice spotřebitele. Jde například o možnost vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele. Neznamená to ale, že by se nepodnikatelské právnické osoby měly od srpna řídit obchodním zákoníkem. I nadále se na ně bude vztahovat občanský zákoník s výjimkou ustanovení o ochraně spotřebitele. Většina práv z občanského zákoníku totiž plyne kupujícímu a nikoliv spotřebiteli. Například tedy veškerá práva plynoucí z odpovědnosti za vady, při uzavření klasické kupní smlouvy podle části osmé občanského zákoníku, zůstanou nadále zachována i pro tyto právnické osoby, které od srpna přijdou o statut spotřebitele.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.