Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud rozhodl, že půlroční lhůta pro popření otcovství je příliš krátká

Plénum Ústavního soudu včera rozhodlo, že půlroční lhůta daná zákonem pro popření otcovství je příliš krátká a poškozuje práva otců. Příslušné ustanovení bude zrušeno k 31. 12. 2011, do té doby by zákonodárci měli přijmout novou právní úpravu.

Podle současného znění zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, je v případě, že se dítě narodí v průběhu trvání manželství nebo do 300 dnů po zániku manželství, za otce dítěte automaticky považován manžel matky. Určení rodičovství se podrobně věnuje celá třetí hlava zákona o rodině. Podle § 57 odstavce 1 může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem. Tímto dnem, kdy se manžel dozví o narození dítěte, bývá obvykle přímo den narození, prakticky tak ve většině případů má možnost zpochybnit své otcovství do půl roku života dítěte. Podle Ústavního soudu, ale toto ustanovení nebere ohled na případy, kdy se otec dozví o okolnostech, které mohou vést k pochybnostem o otcovství, později než v prvním půlroce života dítěte.

Ústavní soud se tímto ustanovením § 57 odst. 1 zákona o rodině zabýval na základě konkrétního případu, kdy otec v době narození syna o svém otcovství vůbec nepochyboval. Po osmi měsících ho ale manželka vyzvala, aby se odstěhoval z jejich společného bytu. Manžel poté zjistil, že jeho žena již nejméně dva roky udržuje poměr s jiným mužem, a proto si nechal provést test DNA, který následně jeho otcovství vyloučil. Ještě před prvními narozeninami dítěte podal státnímu zastupitelství na základě těchto nově zjištěných skutečností návrh na popření otcovství. Nejvyšší státní zastupitelství předložený důkaz testu DNA neuznalo. A soud pak odmítl jeho žalobu na popření otcovství právě z důvodu překročení zákonné lhůty.
Muž tedy podal stížnost Ústavnímu soudu s tím, že ustanovením § 57 odst. 1 zákona o rodině bylo porušeno jeho základní právo na ochranu rodinného a soukromého života, právo na spravedlivý proces a že bylo dotčeno i jeho právo vlastnit majetek, protože z otcovství vyplývají určité finanční povinnosti.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ustanovení § 57 odst. 1 zákona o rodině je v rozporu s čl. 10 odst. 2 Listiny a čl. 8 Úmluvy a rovněž s čl. 36 odst. 1 Listiny a zrušil jej dnem 31. prosince 2011. Podle vyjádření soudu bylo toto ustanovení diskriminující pro muže, kteří se teprve po uplynutí půlroční lhůty dozvědí, že nejsou biologickými otci. Ústavní soud zároveň upozornil na to, že v mnoha zemích již je biologické otcovství upřednostňováno před finančním zabezpečením pro matku a dítě. V Německu už neexistuje žádná lhůta a na Slovensku byla prodloužena na tři roky.
"Půlroční lhůta počítaná od zápisu do matriky je naprosto nepřiměřeně krátká, a to zejména za situace, kdy současný právní řád neumožňuje žádným způsobem ani v odůvodněných zvlášť závažných případech její prolomení," okomentoval rozhodnutí Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.