Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová vyhláška o ochraně dřevin

Dnešním dnem vstoupila v platnost zcela nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Vyhláška přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách, pro které již nebude třeba povolení. Naopak přísnější ochrany se dočkají stromy, které jsou součástí stromořadí.

Novou vyhláškou č. 189/2013 Sb. se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška v prvé řadě zpřísňuje a posiluje ochranu stromořadí a tzv. zapojených porostů. Stromořadí je vyhláškou definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy, a to i v případě, že v této souvislé řadě některý strom chybí. Stromořadí mohou tvořit i stromy, které nedosahují obvodu 80 cm. Za stromořadí se nepovažují ovocné stromy a plantážní dřeviny. Zapojeným porostem je pak myšlen soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. Za zapojené porosty se nepovažují právě stromořadí. Jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje výše uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.
Pro pokácení dřeviny ze stromořadí nebo ze zapojeného porostu o ploše nad 40 m2 bude vždy požadováno povolení orgánu ochrany přírody, protože tyto dřeviny podléhají zvýšené ochraně.
Naopak povolení již nebude třeba pro zahrady. Zahrada je ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, přičemž všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Za stavební oplocení se nepovažuje živý plot. Podmínky nesplňují také pozemky v zahrádkářských osadách a koloniích, protože nejde o pozemky související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona.
Splňuje-li zahrada všechny uvedené podmínky, může její majitel nově bez povolení pokácet své vlastní stromy. Nově tak bude více respektováno soukromé vlastnictví. Kácení se předpokládá v době vegetačního klidu. Výjimku tvoří dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom.
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, dále uvádí, co všechno musí vedle obecných náležitostí obsahovat žádost o povolení ke kácení dřevin či oznámení o kácení dřevin.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.