Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zprostředkování kontaktu

Od 1. července 2010 už bude možné najít jakoukoli osobu žijící v České republice, na kterou jste ztratili kontakt. Umožní to novela č. 227/2009 Sb. zákona o evidenci obyvatel, která tuto novou veřejnou službu zavádí.

Zprostředkování kontaktu na jinou osobu bylo do českého právního řádu zapracováno vložením nového paragrafu 8b do zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Nová služba byla zavedena na základě četných žádostí z řad občanů i na podnět veřejného ochránce práv. Úřady dosud tuto službu neumožňovaly, bránil jim v tom zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, který práva a povinnosti při zpracování osobních údajů občanů upravuje.
Žádost o zprostředkování kontaktu může podávat osoba starší patnácti let u krajského úřadu, matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zaměstnanci těchto úřadů poté žádost přepošlou na odbor správních činností Ministerstva vnitra, který žádost vyřídí. 
Kontaktující osoba musí v žádosti uvést své jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu. O hledající osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození a místo posledního jí známého trvalého pobytu. 
Podpis na písemné žádosti musí být úředně ověřen, je-li však žádost podávána osobně na úřadě, stačí když žadatel prokáže svoji totožnost. Žádost může být také podána elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky.
Ministerstvo vnitra provede šetření v základním registru obyvatel a v případě, že hledaná osoba bude jednoznačně identifikována, zašle této osobě informaci o zprostředkování kontaktu, ve které bude uvedeno jméno a adresa osoby, která ji hledá. Po vyslovení souhlasu hledané osoby, budou její kontaktní údaje zpřístupněny osobě, která žádost podala. Kontakt tedy může být předán pouze se souhlasem hledané osoby.
V případě, že hledanou osobu nebude možné v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nebude mít trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že hledaná osoba zemřela, údaje o úmrtí sdělí ministerstvo jen v případě, pokud se prokáže, že hledaná osoba byla pro hledající osobu osobou blízkou. Za takovou osobu se podle § 8 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel považuje otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. 
Za podání žádosti o zprostředkování kontaktu se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, bude platit poplatek ve výši 500 Kč.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.