Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Chráněná označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality

O co vlastně jde a které výrobky v Rejstříku Evropské Komise zastupují Českou republiku?

Evropská Unie zavedla již v roce 1993 systém ochrany názvů zemědělských a potravinářských výrobků, které jsou proslulé v EU i jinde ve světě. Cílem je ochránit výrobce před konkurencí produkující plagiáty a spotřebitele před nežádoucím klamáním. Chráněná označení zároveň slouží i jako propagace kvality.

Postupně byla zavedena tato tři označení:
Chráněné označení původu  - CHOP (Nařízení Rady Evropské Unie č. 510/2006/ES, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin)
Je určeno pro zemědělské produkty nebo potraviny, které ve svém názvu používají název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, ze které pocházejí a jejich jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele a jejich produkce, zpracování nebo příprava probíhá v této zeměpisné oblasti.
Chráněné zeměpisné označení - CHZO (Nařízení Rady Evropské Unie č. 510/2006/ES, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin)
Je určeno pro zemědělské produkty nebo potraviny, které ve svém názvu používají název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, ze které pocházejí a mají určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jejich produkce, zpracování nebo příprava probíhá v této zeměpisné oblasti.
Zaručená tradiční specialita - ZTS (Nařízení Rady Evropské Unie č. 509/2006/ES, o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality) 
Týká se produktů z tradičních surovin, nebo se musí vyznačovat tradičním složením. Přičemž výraz "tradiční" znamená prokázané používání na trhu Společenství po období, které vykazuje předávání mezi generacemi; toto období by se mělo rovnat časovému úseku obecně připisovanému jedné lidské generaci, tedy nejméně 25 let.

Na výrobcích můžete najít tato grafická označení:


Žádosti o chráněná označení původu a zeměpisná označení se v České republice podávají Úřadu průmyslového vlastnictví. Ten je přezkoumá, umožní podávání připomínek na národní úrovni, a pokud nejsou vzneseny námitky, předá žádost Evropské komisi k rozhodnutí. Pokud Komise uzná žádost jako oprávněnou, zveřejní v Úředním věstníku Evropské Unie zkrácenou verzi specifikace výrobku, ke které mohou vznášet námitky členské státy EU nebo třetí země. Pokud Komise neobdrží žádnou námitku, zapíše název do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
Průběh registrace Zaručené tradiční speciality je velmi obdobný, pouze prvotní žádost se v ČR podává na Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny, odbor potravinářské výroby. Ten poté zajistí předání žádosti EK, která vyřízené žádosti zapisuje do Rejstříku zaručených tradičních specialit.
A které výrobky v Rejstříku Evropské Komise reprezentují Českou republiku? V tabulce uvádíme seznam všech podaných žádostí, jejich stav a značku, o kterou se ucházejí. 

Brněnské pivo; Starobrněnské pivo zaevidováno CHZO
Budějovické pivozaevidovánoCHZO
Budějovický měšťanský varzaevidovánoCHZO
České pivozaevidovánoCHZO
Českobudějovické pivozaevidovánoCHZO
Český kmínzaevidovánoCHOP 
Hořické trubičkyzaevidovánoCHZO
Chamomilla bohemicazaevidovánoCHOP
Chodské pivozaevidovánoCHZO
Karlovarský sucharzaevidovánoCHZO
Lomnické sucharyzaevidovánoCHZO
Mariánskolázeňské oplatkyzaevidovánoCHZO
Nošovické kysané zelízaevidovánoCHOP
Pardubický perníkzaevidovánoCHZO
Pohořelický kaprzaevidovánoCHOP
Štramberské ušizaevidovánoCHZO
Třeboňský kaprzaevidovánoCHZO
Všestarská cibulezaevidovánoCHOP
Znojemské pivozaevidovánoCHZO
Žatecký chmelzaevidovánoCHOP
Březnický ležákzveřejněnoCHZO
Černá HorazveřejněnoCHZO
Jihočeská NivazveřejněnoCHZO
Jihočeská Zlatá NivazveřejněnoCHZO
Karlovarské oplatkyzveřejněnoCHZO
Karlovarské trojhránkyzveřejněnoCHZO
Olomoucké tvarůžkyzveřejněnoCHZO
Znojemské pivozveřejněnoCHOP
Chelčicko-Lhenické ovocepodánoCHOP
Pozn.: Tabulka zachycuje stav ke dni publikace tohoto článku, tedy v září 2009.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.