Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prominutí daně postiženým povodní

V souvislosti s povodněmi a záplavami, které zasáhly Českou republiku, se ministr financí rozhodl využít pravomoci, kterou mu dává § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a promine daň z příjmů podnikatelům a právnickým osobám. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události vyšlo ve Finančním zpravodaji dne 11. 6. 2013 a účinné je od okamžiku zveřejnění.

Osvobození od daně z příjmů
Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) využil svých pravomocí, aby pomohl podnikatelům, kteří byli postiženi povodněmi. Podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu ministr odpouští za zdaňovací období roku 2013 daň z příjmů fyzickým i právnickým osobám, a to v rozsahu, který odpovídá výši škody, která jim byla způsobena na majetku, který používají k podnikání.
Při odevzdání daňového přiznání předloží podnikatel nebo právnická osoba posudek pojišťovny, v případě, že majetek nebyl pojištěn, bude nutné předložit posudek znalce. Výše škody, která bude doložena posudkem, bude odečtena od daně z příjmů.

Odpuštění příslušenství daně
Dále ministr dopředu odpouští příslušenství daně, tedy úrok z prodlení a penále za nezaplacenou zálohu na daň z příjmů u OSVČ. Poplatníci tak mohou bez jakékoliv administrace nezaplatit zálohu na daň a prostředky použít např. na sanaci škod po povodních. Daň poté musí poplatník zaplatit až za celé zdaňovací období, a to s dokladem, že byl postižen povodněmi. Taková osoba nebude nijak sankcionována.

Žádost o odklad nebo snížení zálohy na daň
Přestože ministr předem odpouští úroky z prodlení i penále, nemůže zajistit, aby poplatník, který nezaplatil zálohu na daň, nefiguroval v příslušných seznamech jako dlužník vůči státu. To může způsobit problémy např. firmám, které se účastní veřejných zakázek. V tomto případě je třeba se obrátit na příslušný finanční úřad se žádostí o odklad platby záloh nebo o jejich snížení. Všem žadatelům s dokladem o postižení povodněmi jejich finanční úřady, dle slov ministra, velmi vstřícně, promptně a ochotně vyhoví. Tato možnost je sice spojena s určitou administrací, na druhou stranu ale fyzická či právnická osoba nebude figurovat v seznamu dlužníků vůči státu.

Posunutí termínu doplatku daně
Poplatníkům, kterým k 30. červnu 2013 vzniká povinnost doplatit daň z příjmů za loňský rok, bude předem prominut úrok z prodlení a penále, pokud daň zaplatí nejpozději do 31. října 2013. Osoby, které budou chtít odkladu využít úlevu, to oznámí správci daně a požádají o posečkání úhrady daně. Poplatník musí doložit, že byl postižen povodněmi.

Další podrobnosti a náležitosti k výše uvedeným opatřením jsou uvedeny v Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události, č.j.: MF-65 647/2013/39, ze dne 11. 6. 2013.
Finanční správa vydala k rozhodnutí ministra financí Informaci, která obsahuje podrobné pokyny a vzory jednotlivých žádostí, Informaci Finanční správy najdete zde.

Související články:
Pomoc postiženým povodněmi
Nárok na ošetřovné při uzavření školy
Důsledky povodní z pohledu daní
Veřejné zakázky při povodních

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.