Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Stát nesmí tajit, komu prominul daň

V úterý 1. 6. 2010 rozhodl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, že Ministerstvo financí a finanční úřady jsou povinny poskytnout údaje o tom, komu prominuly daň nebo její část. Odpuštění daně je totiž považováno za poskytnutí veřejných prostředků.

Povinnost poskytnout informace o prominutí daně je podle Nejvyššího správního soudu dána § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento paragraf byl do zákona vložen novelou č. 61/2006 Sb., která implementovala Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Podle tohoto § 8b jsou státní orgány a veřejné instituce povinny poskytnout základní osobní údaje o osobách, kterým byly poskytnuty veřejné prostředky.
A právě za poskytnutí veřejných prostředků je podle Nejvyššího správního soudu nutno považovat i prominutí daně. Lidé, kterým stát promíjí daň, jsou tedy příjemci státních peněz a vztahuje se na ně výše zmíněný § 8b informačního zákona. U těchto osob je oproti jiným osobám, které nejsou příjemci veřejných prostředků, oslabena ochrana údajů o majetkových poměrech. Podle Nejvyššího správního soudu zde totiž převažuje zájem na transparentnosti poskytování veřejných prostředků a na účinné veřejné kontrole chování daňové správy.
Ustanovení § 8b ukládá státním orgánům a veřejným institucím povinnost poskytnout požadované údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Tato povinnost se netýká případů, kdy veřejné prostředky byly poskytnuty podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.
Plné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.