Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zámořská území Evropské unie - úvod

V malém letním seriálu vám chceme přiblížit jednotlivá často exotická zámořská území, která navzdory své zeměpisné poloze nějakým způsobem patří do Evropské unie. Tato území jsou buď přímo součástí příslušných členských zemí, nebo je tvoří zámořské oblasti, které jsou k některé členské zemi přidružené nebo jsou pod její správou.

Území Evropské unie je definováno ve Smlouvě o založení Evropského společenství, tedy v tzv. Římské smlouvě. Konkrétně tyto definice najdeme v článku 299 Římské smlouvy, což odpovídá článku 355 konsolidovaného znění této Smlouvy, tedy znění po zapracování textů z Lisabonské smlouvy. O zakládajících smlouvách EU jsme již podrobněji psali v samostatném článku.

Zámořská území EU
Skutečnou součástí EU jsou pouze ta zámořská území, která jsou začleněna do vnitropolitického uspořádání některé členské země. Jedná se o francouzské zámořské departmenty (Guadeloup, Martinik, Réunion a Francouzská Guyana), španělská území (Kanárské ostrovy, Ceuta a Melilla) a portugalská zámořská území (Azorské ostrovy a Madeira). Zde platí unijní pravidla, jako měna se používá euro a lze do nich vycestovat pouze s platným občanským průkazem. Existují ale i výjimky, některá z těchto území nejsou například brána jako součást EU v oblasti DPH. Ve Smlouvě je přímo vymezeno, že Rada EU může s ohledem na ostrovní povahu a některé další zvláštní znaky těchto zeměpisných oblastí přijímat pro tato území výjimky a speciální opatření. Ta se obvykle týkají daní, cel, rozpočtové politiky nebo využití volné zóny.

Přidružená území
Ostatní zámořská území nejsou součástí EU, neplatí v nich unijní pravidla, ale jsou ústavně svázány s některým členským státem. Důvodem jsou historické koloniální vazby těchto zemí, dnes se jedná o čtyři země EU - Dánsko, Francii, Nizozemí a Velkou Británii. Postavení bývalých kolonií těchto států je také zakotveno ve Smlouvě o založení Evropského společenství. Jedná se o statut přidružení k EU, jehož účelem je podpora hospodářského a sociálního rozvoje na těchto územích. Z přidružení k EU těmto územím plynou určitá zvýhodnění.
Mezi přidružené zámořské země a území patří:

Území pod správou zemí EU
Pro úplnost je ještě třeba uvést, že existují území, která jsou pod správou některé členské země, ale nejsou v Evropské unii ani k ní nemají žádný zvláštní vztah. Jde o ostrov Man v Irském moři a ostrovy Jersey a Guernsey v kanálu La Manche, které jsou pod správou Velké Británie, Faerské ostrovy v severním Atlantiku, které jsou samosprávným územím Dánska, a dvě britské suverénní vojenské základny Akrotiri a Dhekelia, které se nacházejí na Kypru.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.