Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Lékařské prohlídky zaměstnanců II. - Smlouvy s poskytovatelem

Dnes přinášíme druhý článek týkající se nových povinností daných zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Dnes se zaměříme na povinnost zaměstnavatelů uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Nové povinnosti přinesl již více než rok platný zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Díky přechodným ustanovením tohoto zákona ale bylo možné ještě po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti postupovat v oblasti pracovnělékařských služeb podle předchozích platných právních předpisů. Přechodné období však skončilo letos 31. března, začátkem dubna navíc vstoupila v platnost vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tzv. vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
O povinných lékařských prohlídkách zaměstnanců jsme psali již včera v samostatném článku. Od začátku dubna musí mít každý zaměstnavatel podle § 54 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb se svým smluvním lékařem. Vyhláška č. 79/2013 Sb. pak stanoví, co přesně je obsahem pracovnělékařských služeb.
Pracovnělékařské služby se skládají ze tří částí - z lékařských prohlídek, poradenství a dohledu. O typech lékařských prohlídek jsme psali včera v samostatném článku, o obsahu a minimálních časech prohlídek bude následující článek. Pokud má zaměstnavatel zaměstnance zařazené výhradně do první kategorie podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může být provádění prohlídek zajištěno praktickým lékařem. Zaměstnanci v první kategorii (např. administrativní práce) mohou tedy lékařské prohlídky absolvovat u svých praktických lékařů. Na ostatní pracovně lékařské služby, tedy na poradenství a dohled, musí mít ale zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu. V tabulkách pod článkem najdete, co přesně je obsahem poradenství a dohledu a jaké jsou minimální dotace pro tuto činnost. Má-li zaměstnavatel zaměstnance druhé a vyšší kategorie, musí mít uzavřenou smlouvu na všechny pracovnělékařské služby, včetně prohlídek. Smlouvu a písemné doklady na veškeré poskytnuté služby musí mít zaměstnavatel k dispozici pro případnou kontrolu. V případě porušení povinností daných zákonem o specifických zdravotních službách hrozí zaměstnavateli podle § 92 zákona č. 258/2000 Sb. pokuta až do výše dvou milionů korun.

Obsah pracovnělékařských služeb podle § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.:
Poradenstvím se rozumí poradenské činnosti
 1. v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem,
 2. při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele,
 3. při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců,
 4. při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením,
 5. při výběru technických, technologických a organizačních opatření a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,
 6. v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,
 7. v problematice pracovní rehabilitace,
 8. při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci,
 9. při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví,
 10. při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí,
 11. k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,
 12. spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.
Dohled je
 1. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,
 2. dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele,
 3. hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,
 4. spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Minimální časová dotace pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení, v závislosti na rizikovosti vykonávané práce:
Náročnost práceMinimální čas potřebný
na jedno pracovní místo za rok
Nízká (práce zařazená do kategorie první)10 min
Střední (práce zařazená do druhé kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy)20 min
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté)40 min

Související články:
Lékařské prohlídky zaměstnanců I. - Druhy prohlídek

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.