Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Lékařské prohlídky zaměstnanců I. - Druhy prohlídek

Již více než rok platí nový zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který přinesl novou úpravu týkající se lékařských prohlídek zaměstnanců. Díky přechodným ustanovením tohoto zákona ale bylo možné ještě po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti postupovat v oblasti pracovnělékařských služeb podle předchozích platných právních předpisů. Přechodné období skončilo 31. března letošního roku, od 1. dubna 2013 je tedy nutné postupovat podle nového zákona. V dnešním článku přinášíme přehled všech typů pracovnělékařských prohlídek, které nová legislativa rozlišuje.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, přinesl povinnost všem zaměstnavatelům uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a své zaměstnance pravidelně posílat na lékařské prohlídky. Podrobně jsou tyto povinnosti upraveny vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tzv. vyhláškou o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Pracovně lékařskými prohlídkami podle nové legislativy jsou vstupní, periodická, mimořádná, výstupní a následná lékařská prohlídka.

Vstupní prohlídka
Povinnost absolvovat vstupní prohlídku před uzavřením pracovní smlouvy se týká opravdu všech zaměstnanců. Prohlídka má potvrdit, že osoba je zdravotně způsobilá k předpokládané práci. Vstupní prohlídku je nutné provést i při přeřazení na jinou práci podle § 41 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo pokud se změní podmínky, ve kterých je práce vykonávána (např. při zavedení nočních směn). Výjimku z povinnosti absolvovat vstupní zdravotní prohlídku mají pouze pracovníci, kteří se zaměstnavatelem uzavírají dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, pokud ovšem nebudou vykonávat rizikovou práci (psali jsme v samostatném článku).

Periodická prohlídka
Periodické prohlídky se provádějí pravidelně v různě dlouhých intervalech podle toho, do které kategorie dle rizika ohrožení zdraví je zaměstnanec zařazen. Kategorie jsou specifikovány v § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zaměstnanci zařazení do první kategorie (např. administrativní práce) mohou periodickou prohlídku absolvovat u svého praktického lékaře. Kratší intervaly prohlídek může stanovit jiný předpis pro konkrétní druh práce nebo např. Krajská hygienická stanice. Vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, jsou intervaly stanoveny takto:

KategorieInterval prohlídkyZaměstnanci nad 50 let věku
Prvníjednou za 6 letjednou za 4 roky
Druhájednou za 5 letjednou za 3 roky
Třetíjednou za 2 rokyjednou za 2 roky
Čtvrtájednou za 1 rokjednou za 1 rok

Mimořádná prohlídka
O mimořádnou prohlídku může požádat orgán ochrany veřejného zdraví, lékař, zaměstnavatel nebo i zaměstnanec. Prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

Výstupní prohlídka
Výstupní prohlídka se provádí při ukončení pracovněprávního vztahu nebo při převedení na práci se sníženou zdravotní náročností nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. U zaměstnance zařazeného do první kategorie se výstupní prohlídka neprovádí, pokud u něho v době výkonu práce u zaměstnavatele nebyla zjištěna nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz.

Následná prohlídka
Následná prohlídka se provádí po skončení rizikové práce podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Cílem následných prohlídek je zjistit důsledky působení rizikových faktorů, které se mohou projevit s časovým odstupem i po ukončení práce. Prohlídka se provádí za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění. V jakých případech se prohlídka provádí je přesně stanoveno v příloze 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.