Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Řízení pod vlivem drog

Minulý týden 2. srpna 2013 vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 233/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu. Novela nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tedy 17. srpna 2013. Novela č. 233/2013 Sb. by měla usnadnit prokazování ovlivnění řidičů návykovými látkami, protože už nebude nutné pokaždé zpracovávat znalecký posudek jako nyní. Úprava zákona byla podporována napříč politickým spektrem, o čemž svědčí fakt, že v obou komorách Parlamentu se nenašel jediný hlas proti.

Podle dosud platné legislativy bylo třeba vždy po provedení stěru a odebrání moči a krve řidiče provést ještě znalecký posudek, který určil, zda byl řidič látkou ovlivněn. Tento postup je nejen zbytečně nákladný, ale především zdlouhavý, což často vedlo k tomu, že řidič pod vlivem drogy nakonec vyvázl bez trestu. Odpovědnost za přestupek totiž zaniká, pokud není projednán do jednoho roku od jeho spáchání.
Novela zákona o silničním provozu po vzoru některých zemí, jako např. Německa, Belgie či Švédska, zavádí tzv. analytický princip. K postihu řidiče budou nově postačovat pozitivní výsledky toxikologických vyšetření. Analytický princip je založen na aktuálních poznatcích soudních lékařů a soudních toxikologů, že minimálně u některých návykových látek, včetně všech nejběžněji zneužívaných drog, lze jasně specifikovat, od kterého množství je možné na řidiče pohlížet jako na ovlivněného návykovou látkou, a to i při zohlednění možné odchylky prováděného měření.
Novela č. 233/2013 Sb. odkazuje na prováděcí právní předpis, pravděpodobně nařízení vlády, ve kterém bude uveden seznam látek, u nichž lze použít zmíněnou analytickou metodu, a také mezní hodnoty, při jejichž dosažení je řidič drogou již nepochybně ovlivněn. Výhodné bude i to, že seznam bude moci vláda podle potřeb a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky operativně doplňovat. Postihy za řízení pod vlivem návykových látek se novelou nemění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.