Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Katastrální zákon

Zcela nový katastrální zákon vyšel minulý pátek ve Sbírce zákonů pod č. 256/2013 Sb. Nový zákon o katastru nemovitostí, tzv. katastrální zákon, prošel Poslaneckou sněmovnou dvakrát a podruhé byl přijat ve znění Senátem navržených změn. Ve Sbírce vyšla pod č. 257/2013 Sb. také novela čtyř souvisejících zákonů. Nový zákon má mimo jiné zajistit lepší ochranu před podvodnými vklady.

Nový zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, tzv. katastrální zákon, reaguje na nový občanský zákoník, který začne platit od 1. 1. 2014. Zákon mimo jiné respektuje návrat k zásadám, že stavba je součástí pozemku a že zápis v katastru nemovitostí má mít přednost před skutečností. Na údaje z katastru se tak každý bude moci plně spolehnout. V souvislosti s tím je ale třeba lépe ochránit vlastníky před podvodnými vklady, kterými by mohli být připraveni o majetek. Podle nového katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. se zpřísní přezkum listin předkládaných k zápisu a zvýší se informovanost vlastníků o prováděných zápisech. O každém návrhu na změnu právních vztahů v katastru bude vlastník informován elektronicky či jinou cestou, a to nejpozději den poté, co ke změně došlo. Pro vlastníky a další účastníky řízení bude zavedena služba sledování změn, o nichž budou informováni výhradně elektronicky.
Do katastru se také podle nového zákona bude zapisovat 15 nových věcných práv k nemovitostem. Jde o práva, která dosud neexistovala, ale od příštího roku budou zavedena novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Nově tak bude možné do katastru vložit např. pacht nebo právo stavby, které umožňuje postavit stavbu na cizím pozemku. Nepovinně bude možné zapsat také nájem nemovitosti. Stavby, které nejsou spojeny s pozemkem, se do katastru budou zapisovat samostatnou poznámkou.
Všechny zápisy se budou provádět stejným způsobem, tedy vkladem, a u všech bude možnost přezkoumání soudem. Vklad katastrální úřad povolí při splnění všech podmínek, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace vlastníkovi. Právě dvacetidenní lhůta byla do nového zákona vložena na návrh Senátu. Základní poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,- Kč se nemění, nový zákon ale zavádí některé nové poplatky, např. za výmaz zástavního práva. Novinkou je také evidence údajů o cenách nemovitostí, kterou bude Katastr nově zpracovávat pro účely státu a realitního trhu.
Související novelou č. 257/2013 Sb. se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horní zákon, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. i související novela č. 257/2013 Sb. nabývají účinnosti shodně s novým občanským zákoníkem, tedy 1. 1. 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.