Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nejhorší a nejlepší zákon roku 2009

Zákonem roku se podle podnikatelů stala novela daňového řádu. Naopak nejhorším legislativním počinem roku 2009 byl vyhlášen zákon, který měl předčasně rozpustit Sněmovnu a následně byl zrušen Ústavním soudem.

Anketu Zákon roku, ve které je vybrán nejlepší a nejhorší legislativní počin roku, organizují Hospodářské noviny ve spolupráci s advokátní kanceláří Ambruz & Dark. Tato kancelář nominuje do každé kategorie 5 právních předpisů, ze kterých potom podnikatelé, zástupci firem a další vybrané osobnosti českého hospodářství vyberou vítěze obou kategorií. Nominovány mohou být obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, které nabyly platnosti v uplynulém roce. Cílem ankety je vyvolat diskuzi o kvalitě právních předpisů.

Nejlepší legislativní počin roku pro podnikatelské prostředí
  1. Civilizovanější daňové řízení. K zefektivnění daňového procesu přispěly v minulém roce hned dva zákony. Zákon č. 304/2009 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zavádí mimo jiné finančním úřadům povinnost vždy odůvodnit své rozhodnutí. Podle této novely lze daň vyměřit jen do tří let od zdaňovacího období a odvolání proti doměření daně mají odkladný účinek. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který vstoupí v platnost 1. 1. 2011, je celkově přehlednější než stávající právní úpravy.
  2. Exekuce: rychlejší a bez excesů. Zákon č. 286/2009 Sb. novelizující zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zavedl novinky, které povedou ke zrychlení exekucí. Exekutoři by také měli postupovat přiměřeně k vymáhané částce, nejrůznějším excesům při exekucích by mělo zabránit zřízení kontrolní komise Exekutorské komory. Dále byla posílena ochrana vlastníků věcí, které byly do exekuce zahrnuty neoprávněně. O novele exekučního řádu jsme podrobněji psali zde.
  3. Férovější veřejné zakázky. Zákon č. 417/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, mimo jiné implementoval do českého práva směrnici č. 2007/66/ES, o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. Novela, které jsme věnovali samostatný článek, má přispět k zprůhlednění veřejných zakázek. Mimo jiné zavádí tzv. black list, do kterého budou zapisovány právnické a podnikající fyzické osoby, které při prokazování kvalifikace poskytly nepravdivé údaje.
  4. Efektivnější ochrana konkurence. Zákon č. 155/2009 Sb. novelizoval zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Novela má vést k efektivnější kontrole regulérní konkurence na českém trhu. Mimo jiné zavádí např. zjednodušené řízení o povolení spojení podniků.
  5. Volný pohyb služeb v EU snad konečně realitou. Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, je implementací směrnice č. 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu. Zákon si klade za cíl zjednodušit podnikání v oblasti služeb pro české podnikatele i pro podnikatele z jiných členských států EU, kteří své služby chtějí poskytovat na území ČR. Více najdete v tomto článku.

Nejhorší legislativní počin roku pro podnikatelské prostředí
  1. Zákon pro tu naši věc. Ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, byl následně zrušen nálezem Ústavního soudu č. 318/2009 Sb. Došlo tak ke zrušení připravovaných parlamentních voleb. Ústavní soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že by došlo k nebezpečnému precedentu přijímání ústavních zákonů "na objednávku" podle aktuálních politických potřeb.
  2. Zkrocení zlé tržní síly. Samotné znění zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, je velmi nesrozumitelné. Jeho cílem bylo přísněji vymezit zejména dodavatelsko-odběratelské vztahy a omezit nekalé praktiky obchodních řetězců vůči malým dodavatelům. Tento zákon nepodepsal ani prezident, protože se domníval, že ve svém konečném důsledku může české dodavatele naopak poškodit. O novém zákonu jsme informovali zde.
  3. Nechci slevu zadarmo. Jedná se vlastně o dvě novely č. 221/2009 Sb. a č. 362/2009 Sb., které novelizují zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Obě novely upravují stejnou záležitost. První zavedla možnost uplatňovat slevu na pojistném na sociálním zabezpečení za zaměstnance za období 2009 - 2010, druhá novela, tzv. Janotův balíček, tuto slevu zrušila. O změnách v pojistném na sociální zabezpečení jsme psali zde.
  4. Kniha jízd ano a ne. Zákon č. 304/2009 Sb. novelizoval mimo jiné i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a přinesl možnost uplatnit výdaje na dopravu paušálně. Zákon měl podnikatele zbavit povinnosti vést knihu jízd, což byla potěšující zpráva. Nadšení bohužel vyprchalo ve chvíli, kdy se zjistilo, že pro účely DPH musí podnikatelé i nadále archivovat daňové doklady za nákup pohonných hmot a prokázat, že tyto pohonné hmoty skutečně použili pro ekonomickou činnost. Podrobnosti najdete v samostatném článku.
  5. Novela: Repete! Úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, týkající se uznatelnosti leasingových splátek by byla běžnou změnou zákona, kdyby nebyla provedena v úplně stejné podobě dvakrát. Zákony č. 216/2009 Sb. a č. 326/2009 Sb. obsahovaly zcela shodnou novelu § 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.