Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nižší zdanění tzv. zaměstnaneckých benefitů je možné uplatnit i zpětně

Ve Sbírce zákonů vyšel dne 29. 4. 2010 zákon č. 120/2010 Sb., který ruší povinnost zaměstnavatelů stanovovat základ daně z přidané hodnoty při zdaňování tzv. zaměstnaneckých benefitů z ceny obvyklé. Ministerstvo financí vydalo k tomuto zákonu sdělení, podle kterého může zaměstnavatel, chce-li toto nižší zdanění uplatnit i zpětně, podat dodatečné daňové přiznání.

S účinností od 1. 1. 2010 byl do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vložen nový § 36a, podle kterého se u plnění poskytnutého ve prospěch spřízněných osob uplatní jako základ daně cena obvyklá. Výčet spřízněných osob je vymezen v odstavci 3 § 36a zákona. Novela č. 120/2010 Sb. vypouští z tohoto seznamu osoby v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci. Od účinnosti tohoto zákona se tedy při dodání zboží nebo poskytnutí služeb těmto osobám použije jako základ daně nikoliv cena obvyklá, ale částka hrazená příjemcem plnění čili zaměstnancem.
Novela se dotýká především zdanění tzv. zaměstnaneckých benefitů, například režijních jízdenek, závodního stravování, prodeje zboží distributorům ve vlastní prodejně, zvýhodněného ubytování v podnikových zařízeních, apod.
Podle článku II. lze novelu č. 120/2010 Sb. uplatnit i zpětně od okamžiku účinnosti původního ustanovení § 36a zákona o DPH, tedy od 1. ledna 2010. Ministerstvo financí ve sdělení č.j. 18/44 492/2010 upozorňuje, že plátci daně, kteří v období od 1. 1. 2010 do 29. 4. 2010 postupovali při stanovení základu daně podle zákona o DPH platném od 1. ledna 2010, mohou provést opravu základu daně a požádat o vrácení vzniklého přeplatku na dani. Opravu lze provést podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v dodatečném daňovém přiznání, nebo způsobem stanoveným v § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Související články:
Stávka kvůli DPH 
Cena obvyklá v zákoně o DPH

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.