Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dividendy a tantiémy

Nejvyšší soud nedávno zveřejnil své precedentní rozhodnutí, podle kterého nelze vyplácet tantiémy, pokud nejsou současně vypláceny dividendy. Nejvyšší soud jednoznačně řekl, že výplata dividend je prioritní.

Dividenda je podíl na zisku akciové společnosti, na který má právo každý její akcionář. Tantiéma je také podíl na zisku akciové společnosti, ale je určena členům představenstva a dozorčí rady jako odměna za jejich činnost. K výplatě dividend i tantiém je třeba usnesení valné hromady společnosti, které určuje, jak velká část zisku bude rozdělena. Podle § 178 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, má akcionář právo podílet se na zisku společnosti. Výše jeho dividend se obvykle určuje poměrem podle počtu akcií, které vlastní. Podle odstavce 3 téhož paragrafu může valná hromada stanovit, že určitá část zisku určeného k rozdělení bude vyplacena jako odměna členům představenstva a dozorčí rady, bude tedy použita na tantiémy.
Nejvyšší soud ve svém usnesení 29 Cdo 1326/2009 ze dne 25. 2. 2010 uvedl, že valná hromada nemůže rozhodnout o výplatě tantiém členům orgánů společnosti, aniž by zároveň jejím akcionářům vyplatila dividendy. Část zisku určená k rozdělení musí být přednostně dělena mezi akcionáře a výplata odměn členům orgánů společnosti může výplaty dividend pouze doplnit. Je to totiž právě akcionář, a nikoliv členové orgánů společnosti, kdo se prostřednictvím investice do akcií podílí na podnikání společnosti a mezi jehož základní práva podíl na jejím zisku patří, uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí Nejvyšší soud.
Vyplacení podílu na zisku pouze členům orgánů společnosti a nikoliv jejím akcionářům je tak v přímém rozporu s usnesením odstavce 1 § 178 obchodního zákoníku a takové usnesení valné hromady je neplatné. Na závěru, ke kterému dospěl Nejvyšší soud, nemohou nic změnit ani odlišně formulované stanovy společnosti. Do budoucna lze však očekávat situace, kdy valné hromady společností rozhodnou o výplatách dividend v symbolické výši, aby dostály ustanovení § 178 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., a tím umožní výplatu libovolně vysokých tantiém. Poměr mezi výší dividend a tantiém bude tedy zřejmě opět řešit soud.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.