Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přehled o příjmech a výdajích a doplatky pojistného za rok 2012

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 musí podat každá osoba samostatně výdělečně činná zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení do 2. května 2013. Výjimkou jsou pouze osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 1. srpna 2013. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na základě ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Zdravotní pojišťovně je poplatník povinen podat přehled o příjmech a výdajích podle § 24 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podnikatel podává tento přehled zdravotní pojišťovně, u které byl v roce 2012 pojištěn.
Oba přehledy je nutné podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za kalendářní rok, nejpozději tedy do 2. května 2013. V případě podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce se termín odevzdání přehledu posouvá na 1. srpna 2013, o této skutečnosti je ale třeba informovat příslušnou sociální správu a příslušnou zdravotní pojišťovnu nejpozději do 30. dubna 2013.

Doplatky pojistného
V loňském roce se sjednotila i lhůta pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění. Doplatky pojistného zdravotním pojišťovnám (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb.) i Okresní správě sociálního zabezpečení (§ 14a odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb.) je nutné zaplatit nejpozději do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích. Pokud tedy poplatník podá přehled 2. května 2013, doplatek je splatný 10. května 2013.

Pokuty a penále
Nepodá-li poplatník přehled o příjmech a výdajích ve stanoveném termínu, může mu správa sociálního zabezpečení uložit pokutu až do výše 20 000 korun, při opětovném porušení povinnosti až do výše 100 000 korun. Zdravotní pojišťovna může za toto zpoždění udělit pokutu až do výše 50 000 korun.
Jestliže poplatník nezaplatí ve stanovené lhůtě doplatky pojistného nebo je zaplatí v nižší částce, bude mu vyměřeno penále 0,05 procenta z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.