Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 musí do tohoto pátku, tedy do 30. dubna 2010, podat každá osoba samostatně výdělečně činná, i když výdělečnou činnost vykonávala pouze část roku 2009. Výjimkou jsou pouze ty OSVČ, jimž daňové přiznání zpracovává daňový poradce, čímž se termín pro podání Přehledu posouvá na 30. červenec 2010.

Termíny
Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na základě ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za kalendářní rok, nejpozději tedy do konce dubna. V případě podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce se termín odevzdání Přehledu sice posouvá na konec července, ale o této skutečnosti je třeba příslušnou sociální správu informovat také nejpozději do konce dubna. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 2. 8. 2010.

Svobodná povolání
Letos prvně musí tento Přehled odevzdat i tzv. svobodná povolání, tedy osoby, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů. Tyto fyzické osoby jsou na důchodovém pojištění účastny podle § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podrobněji jsme na toto téma psali zde.

Vedlejší SVČ
Pokud chce být fyzická osoba považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, musí s podáním Přehledu příslušné sociální správě oznámit zákonné důvody. Ty pak musí doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl podán Přehled o příjmech a výdajích, běžně tedy do konce května. Takovým důvodem může být například studium, mateřská dovolená, důchod nebo řádné zaměstnání, které je hlavním zdrojem příjmů.

Výše záloh
Dnem podání Přehledu se také mění výše povinných záloh na důchodové pojištění, přesněji řečeno záloha v nové výši se začíná platit od kalendářního měsíce, ve kterém byl Přehled podán. Podrobnější informace včetně tabulek jsme uveřejnili v samostatném článku.

Časté chyby
Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že nejčastějšími nedostatky při podání Přehledu o příjmech a výdajích jsou nesprávné rozdělení daňového základu z vedlejší a hlavní samostatné výdělečné činnosti a oznámení o spolupráci osob vykonávajících vedlejší SVČ až při podání Přehledu, nikoliv hned při zahájení této spolupráce.

Formuláře
Formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 včetně podrobného návodu jsou k dispozici na jednotlivých správách sociálního zabezpečení, v elektronické podobě pak na webových stránkách ČSSZ. Jste-li majitelem elektronického podpisu, lze Přehled podat i elektronicky, tzv. e-Podáním přes Portál veřejné správy.

Pokuty a penále
Nepodá-li OSVČ Přehled včas, může jí za to Okresní správa sociálního zabezpečení uložit pokutu až do výše 20000 Kč, a pokud ani poté nedojde k nápravě, pak až do výše 100000 Kč. Pokud má OSVČ nedoplatek na pojistném, musí ho zaplatit do 8 dnů od podání Přehledu, jinak následuje penále, které činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Přehled pro ZP
Ve stejných termínech musí OSVČ podle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, předložit obdobný přehled o svých příjmech a výdajích také všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v loňském roce pojištěna.

Související články:
Přehled příjmů a výdajů musí letos prvně odevzdat i umělci
Výše záloh na důchodové pojištění u OSVČ

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.