Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Péče o komín

V dubnu vyšlo nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové nařízení určuje termíny, ve kterých má být provedena kontrola nebo čištění spalinových cest, a stanovuje, kdo tyto činnosti může provádět.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nahrazuje již značně zastaralou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Nové nařízení vlády, které začne platit od 1. 1. 2011, je reakcí na nové technologie a stavební materiály a jeho cílem je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti. Podle ministerstva vnitra výrazně poklesnou náklady majitelů na čištění komínů. Podle vyhlášky č. 111/1981 Sb., která je nyní stále ještě v platnosti, má totiž majitel komína povinnost nechat ho zkontrolovat kominíkem alespoň 4x ročně, u topidel s výkonem do 50 kW dokonce 6x ročně. Většina majitelů ale tuto povinnost neplní právě i z důvodu poměrně vysokých finančních nákladů.
Od začátku příštího roku nové nařízení vlády umožní, aby si vlastníci spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW čistili komín svépomocí, pod podmínkou, že bude prováděna jeho pravidelná kontrola odborně způsobilou osobou. Kontrolu spalinové cesty může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Kominíci také nebudou kontrolovat pouze komín, jako dosud, ale celou spalinovou cestu. Dostanou se tak i ke spotřebiči, čímž se zvýší jistota majitelů, že celé zařízení je provozováno v souladu s technickými podmínkami.
Součástí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, je také Vzor zprávy o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty a Vzor revizní zprávy spalinové cesty.
Za nedodržení pravidel podle nového nařízení vlády hrozí pokuta, která v případě požáru může činit až 20 tisíc korun.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu
a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.:
Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetněČištění spalinové cesty3x2x3x1x
Kontrola spalinové cesty1x1x1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu1x1x1x
nad 50 kWKontrola a čištění spalinové cesty2x1x1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu2x1x1x
Čištění spotřebiče paliv2xnejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:
  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
  8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.