Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o odpadech

Poslanecká sněmovna schválila na své poslední schůzi ve zrychleném řízení novelu zákona o odpadech, která mimo jiné umožňuje obcím stanovit vyhláškou místa pro sběr biologického odpadu. Provozovatelé skládek budou muset nově zabezpečit finanční zajištění skládky před začátkem jejího provozu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, byl schválen již v prvním čtení, protože bylo třeba rychle zareagovat na tři řízení, která jsou proti České republice vedena Evropskou komisí z důvodu nesprávných transpozic tří evropských směrnic do českého právního řádu. Dvě řízení, které se týkají směrnice č. 2006/66/ES, o bateriích a akumulátorech, a směrnice č. 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností, jsou ve fázi formálního upozornění. Třetí řízení, které se týká směrnice č. 1999/31/ES, o skládkách odpadů, je ve fázi odůvodněného stanoviska. Ve Sněmovně hlasovalo pro přijetí zákona 121 z přítomných 139 poslanců, proti nebyl nikdo. Nyní budou novelu schvalovat senátoři.
Novela zákona o odpadech umožňuje nově obcím zahrnout biologický odpad do systému nakládání s komunálními odpady. Obce tedy budou oprávněny stanovit obecně závaznou vyhláškou místa, kam mohou občané bydlící na jejím území odkládat biologický odpad rostlinného původu.
Krajský úřad, který vydal souhlas k provozu skládky, bude muset podle novely nově provést kontrolu skládky před jejím zahájením, aby ověřil, že skládka splňuje podmínky stanovené v jím vydaném souhlasu. Rovněž bude nově krajský úřad udělovat souhlas s uzavřením skládky.
Provozovatelé skládek budou muset podle novely před zahájením první fáze provozu skládky vytvořit její finanční zajištění pro případ havárie. V návrhu zákona jsou uvedeny tři možnosti tohoto zajištění, a to sjednání pojištění odpovědnosti za škodu, vytvoření peněžité rezervy před zahájením skládky nebo využití záruky poskytnuté stanovenou osobou oprávněnou k poskytování záruk.
Upravují se také povinnosti výrobců a prodejců aut při nakládání s autovraky. Výrobci a dovozci aut budou povinni mimo jiné poskytovat zpracovatelům autovraků informace nutné k jejich šetrnému a ekologickému zpracování. Prodejci aut budou muset také informovat kupující o možnostech recyklace automobilů. Mezi jejich povinnosti bude podle novely patřit i zřízení sběrných míst pro vraky vozidel, a to nejméně jedno v každém obvodu obce s rozšířenou působností, kde je prodejní místo výrobce.
Novela také vkládá do zákona nové ustanovení, podle kterého musí být staženy z trhu baterie a akumulátory s nadlimitním obsahem kadmia, které byly uvedeny do prodeje už po 26. září 2008. Nyní zákon o odpadech zakazuje prodej těchto výrobků uvedených na trh až od účinnosti novely č. 297/2009 Sb., což je od 19. 9. 2009.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.