Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky

Odčitatelné položky jsou částky, o které může poplatník snížit svůj vypočtený základ daně dřív, než z něj stanoví patnáctiprocentní daň. Jedná se o další legální způsob, jak ušetřit na daních z příjmů.

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou tyto položky nazývány buď nezdanitelnou částí základu daně (§ 15), položkami snižujícími základ daně (§ 20) nebo položkami odčitatelnými od základu daně (§ 34). Ve všech případech se jedná o určité výdaje, které si poplatník, pokud je řádně prokáže a splní všechny zákonné podmínky, může odečíst od základu daně. Základem daně je částka, o kterou příjmy poplatníka přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, a pokud je snížen tento základ o některé z odčitatelných položek, je pak pochopitelně nižší i z něj vypočítaná výsledná daň.

Stručný přehled položek, které lze podle zákona odečíst od základu daně z příjmů za rok 2012:
  • Úroky ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru lze odečíst až do výše 300000 Kč za zdaňovací období. Pozor, odečíst lze skutečně pouze zaplacené úroky, nikoliv celé splátky úvěru. Potvrzení o výši zaplacených úroků vystaví banka nebo stavební spořitelna. Úroky lze sčítat i z několika úvěrů, vždy však jen do výše 300000 Kč ročně. Podmínkou je, že úvěr musí být skutečně použit na bytové potřeby, dotčená nemovitost musí sloužit k trvalému bydlení a poplatník musí být uveden ve smlouvě o úvěru. Odpočet lze uskutečnit jen za měsíce, ve kterých byl úvěr skutečně splácen, jinak se maximální hranice snižuje o poměrnou část. Odpočet od základu daně lze využít i při refinancování hypotéky.
  • Teprve druhým rokem lze od základu daně odečíst zaplacené úroky z úvěru na koupi stavebního pozemku s podmínkou, že do čtyř let na tomto pozemku začnete stavět. 
  • Platby na životní pojištění mohou být od základu daně odečteny až do výše 12000 Kč ročně, v případě plateb jen po část roku se odečítá 1000 Kč za každý měsíc. Podmínky, které musí splňovat pojistná smlouva, jsou popsány v § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Odečíst lze také jen peníze, které skutečně zaplatil poplatník. Pokud je životní pojistka financována z příspěvku od zaměstnavatele, pak odečet již nelze uplatnit. Potvrzení automaticky zasílá příslušná pojišťovna.
  • Platby na penzijní připojištění lze podobně jako u životního pojištění odečíst až do výše 12000 Kč ročně. U penzijního pojištění se však od skutečně zaplacených příspěvků odčítá částka 6000 Kč ročně, ke které poplatník obdržel státní příspěvek. U smlouvy musí být dodrženo tzv. šedesátkové pravidlo, tedy že výplata proběhne nejdříve v 60 letech a nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy. Odpočet lze poměrnou částí uplatnit pouze za ty měsíce, ve kterých bylo pojištění placeno. Potvrzení obdrží poplatník od penzijního fondu. Od 1. 1. 2011 lze odečíst i pojistné placené instituci penzijního pojištění v EU a EHP.
  • Dary na charitu či veřejně prospěšné účely lze podle § 15 odst. 1 odečíst, pokud jejich úhrnná hodnota činí minimálně 1000 Kč nebo 2 % základu daně. Maximální výše odečtu pro součet všech darů je 10 % ze základu daně. Za dar na zdravotnické účely se pak považuje odběr krve u bezpříspěvkových dárců, za každý takový odběr lze od základu daně odečíst 2000 Kč. Dar je možné poskytnout i fyzické či právnické osobě se sídlem na území jiného státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.
  • Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci mohou zaměstnanci odečíst až do výše 1,5 % ročních zdanitelných příjmů, maximálně však 3000 Kč.
  • Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání lze odečíst až do výše 10000 Kč. V praxi se většinou jedná o platby za různé kurzy či školení, kterými si poplatník zvyšuje kvalifikaci. Nárok na odečet zaniká v případě, že náklady hradil zaměstnavatel nebo pokud si je OSVČ zahrnula do nákladů. Maximální výše odečtu se zvyšuje u zdravotně postižených poplatníků na 13000 Kč a u těžce zdravotně postižených na 15000 Kč.
  • Podnikatelé mohou podle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst od základu daně daňovou ztrátu. Daňovou ztrátu lze odečíst celou anebo po částech v maximálně pěti následujících zdaňovacích obdobích po období, kdy byla vyměřena.
  • Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje může podle § 34 odst. 4 podnikatel odečíst v plné výši. 100 % výdajů lze odečíst v případě, že na stejný projekt nebyla poskytnuta dotace a nebyl financován z veřejných zdrojů.
Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.