Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Snižování administrativní zátěže podnikatelů

Již v roce 2008 přijala vláda Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů, Sněmovna na své poslední schůzi schválila zákon, který má zjednodušit a zpřehlednit stávající legislativu a zlepšit podnikatelům podmínky pro výkon jejich podnikatelské činnosti. Novela upravuje hned několik oblastí, v nichž dochází k neodůvodněné zátěži podnikatelů.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, mění již podle svého názvu více zákonů, v některých médiích proto byl nazýván balíčkem. Novela mění celkem devět zákonů, v některých provádí pouze technické úpravy, v jiných změny, které mají odstranit nepřiměřenou administrativní zátěž podnikatelů.
Ve stručnosti uvádíme alespoň nejdůležitější změny, které zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, přináší.

Definice spotřebitele
Změnou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se mění přímo definice pojmu "spotřebitel". Spotřebitelem nově bude fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Novela tedy zužuje definici spotřebitele pouze na fyzické osoby, což je v souladu se směrnicí č. 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, i s některými dalšími evropskými předpisy. 

Označování výrobků
Další změna zákona o ochraně spotřebitele dá obchodníkům větší volnost v označování zboží. V současnosti je povinné označovat veškeré zboží názvem, váhou nebo rozměrem. U mnoha druhů zboží je to však nepotřebné, mnohdy až absurdní a zbytečně se tak zvyšují náklady na označování výrobků. Podle novely bude rozhodnutí o rozsahu a obsahu označení výrobků ponecháno na prodávajících, a to s ohledem na charakter výrobků a formy prodeje. Jak je uvedeno v odůvodnění navrhovaného zákona, bylo by například zcela nelogické, aby bylo vyžadováno u kabátu označení, že se jedná o kabát.

Smlouvy poškozující spotřebitele
Drobná úprava občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. způsobí, že veškerá ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která poškozují spotřebitele, budou automaticky neplatná. Smlouva například nesmí obsahovat vyloučení nebo omezení práva na reklamaci nebo jednostranný zákaz odstoupení od smlouvy. Podobná ustanovení jsou protizákonná již dnes, ale spotřebitel se jejich neplatnosti musí dovolat. Po novelizaci občanského zákoníku již nebude muset spotřebitel o neplatnosti ustanovení, která ho poškozují, vést řízení s prodejcem nebo dokonce se soudem, tato ustanovení budou neplatná automaticky.

Duplicita v prováděných úkonech
Změna zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, by měla zlikvidovat duplicitní kontroly podnikatelů. Ruší například povinnost ČOI kontrolovat dodržování hygienických předpisů v obchodech a restauracích. Stejné kontroly totiž ze své pravomoci již vykonávají hygienici. Ruší se také povinnost podnikatelů podávat ČOI zprávu o tom, jaká opatření zavedli k odstranění zjištěných nedostatků. Povinnost nedostatky odstranit pochopitelně zůstává nedotčena, zpětné hlášení o nápravě ale odpadne.

Změny v živnostenském zákoně
Asi nejrozsáhlejší změny vnáší novela do zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Pro živnostníky se novelou ruší oznamovací povinnost při přerušení provozování živnosti.
Po vstupu novely v platnost by již nemělo být přestupkem, pokud někdo provozuje živnost v bytě bez souhlasu jeho vlastníka. Tato změna se dotkne především drobných podnikatelů v oblasti služeb, jako například kadeřnictví či poskytování masáží.
Novela řeší také nesoulad mezi živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Obchod s elektřinou i obchod s plynem budou nově podléhat pouze licenci podle energetického zákona a nebude už vyžadováno živnostenské oprávnění.

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška při schvalování zákona uvedl, že by měl podnikatelům ušetřit ročně asi 1,3 miliardy korun. Návrh je nyní připraven k projednání v Senátu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.