Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - shrnutí

Poslední termín, ve kterém je možné podat přiznání k dani z příjmů, se přiblížil. Přinášíme vám závěrečné shrnutí našeho seriálu.

Přiznání k dani z příjmů stručně krok za krokem:

1. Sečtěte všechny své příjmy
Obecně platí, že do přiznání musíte zahrnout veškeré příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky nebo příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Podrobné definice těchto příjmů najdete v § 6 a v § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Je třeba si dát pozor na to, že některé příjmy se pro účel daně za příjem vůbec nepovažují, jde například o náhrady cestovních výdajů. V § 4 zákona jsou pak výslovně uvedeny příjmy, které jsou od daně osvobozeny, jako například příjmy z prodeje domu nebo bytu, ve kterém jste bydleli alespoň 2 roky, náhrady škod od pojišťoven nebo ceny z veřejných soutěží do výše 10000 korun. Dalšími příjmy, které musíte v přiznání uvést, jsou příjmy z pronájmu podle § 9, příjmy z kapitálového majetku podle § 8 a některé další příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů.

2. Odečtěte veškeré výdaje
Od součtu všech příjmů odečteme veškeré výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 zákona o daních z příjmů. Veškeré výdaje je ale třeba řádně doložit, to znamená archivovat veškeré faktury a doklady o nákupech zboží nebo služeb. Druhou možností je použití výdajových paušálů pro podnikatele. Paušál už zahrnuje veškeré výdaje včetně odpisů, zdravotního i sociálního pojištění. Při použití paušálu již tedy nelze uplatnit žádné další výdaje. Paušálním výdajům jsme se podrobně věnovali v tomto článku.
Pokud zvolíte variantu bez použití paušálu, nabízí se letos poprvé možnost zjednodušit si alespoň část dokazování jednotlivých výdajů, a to uplatněním paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Odpadne vám tak výpočet skutečných výdajů za pohonné hmoty a parkovné podle knihy jízd, více najdete v samostatném článku. Odpisy, pojistné, výdaje na opravy a údržbu automobilu můžete uplatnit ještě navíc společně s paušálním výdajem na dopravu.

3. Snižte si základ daně
Vypočtený rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří základ daně, ten si však lze ještě snížit tzv. odečitatelnými položkami. V zákoně o daních z příjmů jsou tyto položky nazývány buď nezdanitelnou částí základu daně (§ 15), položkami snižujícími základ daně (§ 20) nebo položkami odčitatelnými od základu daně (§ 34). Jejich přehled jsme uvedli v tomto článku.

4. Vypočtěte daň
Od 1. 1. 2008 se v ČR používá lineární sazba daně, to znamená, že všechny fyzické osoby odvádí na dani ze svých příjmů stejné procento. Daň ze základu daně sníženého o příslušné odčitatelné položky činí podle § 16 zákona stejně jako vloni 15 %.

5. Uplatněte slevy na dani
Ani vypočtená 15 % daň nemusí být ještě konečnou částkou, kterou odvedete finančnímu úřadu. Od daně lze ještě odečíst různé slevy na dani. V zákoně o daních z příjmů jsou slevy popsány v § 35 až § 35d, my jsme o nich informovali v jednom z článků našeho malého daňového seriálu.

6. Podejte daňové přiznání
Daňové přiznání za rok 2009 je třeba podat nejpozději 31. března 2010. Rozhodující je razítko s datem podání například na poště, nikoliv den doručení na finanční úřad. Letos máte také možnost využít on-line podání pomocí nových elektronických formulářů Ministerstva financí, ty můžete v krajním případě odeslat těsně před půlnocí 31. března. O elektronických formulářích jsme psali zde.
Pokud zodpovědnost za vaše daňové přiznání převzal daňový poradce, máte povinnost oznámit tuto skutečnost do 31. března finančnímu úřadu. Pokud finančnímu úřadu nepředložíte do konce března doklad o udělení plné moci daňovému poradci nebo sami nepodáte daňové přiznání, hrozí vám penále.
Pokud jste na zálohách na daň zaplatili víc, než jste měli, máte nárok na vrácení přeplatku. Na konci daňového přiznání najdete speciální kolonku, ve které o vrácení přeplatku musíte výslovně požádat. Přeplatek by vám finanční úřad měl vrátit do 30. dubna.

7. Zaplaťte daň včas
V souvislosti s přijetím zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, se na podzim loňského roku změnil i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, psali jsme zde. Od 1. 11. 2009 se tak za den platby považuje den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. V praxi tak daň musíte zaplatit o den nebo raději dva dny dřív, protože je třeba počítat i s časem, který budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky. Dochází tak k poněkud absurdní situaci, kdy daňové přiznání stačí podat až 31. března, daň však musíte zaplatit o něco dřív. Ministerstvo financí již naznačilo, že pro příští rok uvažuje o změně zákona, kterou by se splatnost daně posunula až na pátý den po dni, kdy je povinnost podat daňové přiznání. Letos ale myslete na to, aby vaše platba dorazila na finanční úřad do konce března.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.