Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ručení za daň z přidané hodnoty

Institut ručení za nezaplacenou daň byl do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zaveden novelou č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011. Později byl okruh případů, kdy odběratel ručí za nezaplacenou daň, rozšířen novelou č. 370/2011 Sb. a novelou č. 502/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2012, resp. od 1. 1. 2013. Generální finanční ředitelství vydalo minulý týden k této problematice novou komplexní Informaci.

Zavedení institutu ručení za daň vychází z článku 205 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty. Jedná se o další nástroj v boji proti daňovým únikům mezi tuzemskými plátci daně. Ručení za daň je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, upraveno v § 109 a v § 108a. Podrobné informace k institutu ručení za DPH uveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) v nové Informaci 6. března 2013.
Stručné vymezení případů ručení za daň uvádíme v bodech:
  • § 109 odst. 1 - odběratel ručí za daň neodvedenou dodavatelem v případě, že věděl nebo vědět měl a mohl, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena nebo že se plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit nebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. Jedná se o zasažení transakce podvodem.  Více informací najdete v samostatném článku (platí od 1. 4. 2011)
  • § 109 odst. 2 písm. a) - odběratel ručí za daň neodvedenou dodavatelem, pokud bude cena za dodání zboží nebo poskytnutí služby bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé. Definice ceny obvyklé je uvedena v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. (platí od 1. 4. 2011)
  • § 109 odst. 2 písm. b) – odběratel ručí za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, pokud zaplatil za toto plnění zcela nebo zčásti bezhotovostně na zahraniční účet (platí od 1. 1. 2012)
  • § 109 odst. 2 písm. c) – odběratel ručí za nezaplacenou daň, pokud nezaplatí za zboží nebo poskytnuté služby na účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn v registrů plátců DPH, ale zaplatí za toto plnění na jiný nezveřejněný účet. Správce daně má povinnost začít zveřejňovat čísla bankovních účtů plátců od 1. 4. 2013, proto lze ručení za daň v tomto případě uplatnit také až od tohoto data. O zveřejnění bankovních účtů plátců DPH jsme psali v samostatném článku. (platí od 1. 1. 2013)
  • § 109 odst. 3 – odběratel ručí za daň v případě, že přijme zdanitelné plnění od tzv. nespolehlivého plátce. Podle § 106a se jím stává každý poplatník, který poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně. O tom, že se poplatník stává nespolehlivým plátcem, rozhodne správce daně. Generální finanční ředitelství vydalo k definici nespolehlivého plátce upřesňující Informaci, podle které se nespolehlivým plátcem stává každý poplatník, který dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než 10 milionů korun a poplatník, který nemá v pořádku daňové doklady a bude mu vyměřena daň alespoň 500 tisíc korun. GFŘ v návaznosti na toto ustanovení zavedlo v registru plátců novou kolonku "Nespolehlivý plátce". Ručení odběratele za daň v tomto případě vzniká, bude-li v registru plátců uveden údaj „Nespolehlivý plátce – ANO“. I tomuto tématu jsme věnovali samostatný článek.
  • § 109 odst. 4 – jedná se o ručitelský vztah při dodání pohonných hmot distributorem. Odběratel ručí v tomto případě za daň, jestliže přijímá pohonné hmoty od dodavatele, který není zveřejněn jako distributor v Registru distributorů pohonných hmot. Distributorem pohonných hmot je osoba, která dodává pohonné hmoty na území ČR s výjimkou prodeje do čerpacích stanic. Ručení za DPH se tedy netýká prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích. (platí od 1. 1. 2013)
  • § 108a – v tomto případě ručí za daň tzv. oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň v souvislosti s přijetím výrobků podléhajících spotřebním daním z jiného členského státu. Oprávněný příjemce ručí za DPH, pokud osoba, která toto zboží z jiného členského státu pořídila, nezaplatí daň z přidané hodnoty z následného dodání tohoto zboží třetí osobě v tuzemsku. Tento ručitelský vztah souvisí, podobně jako ručení podle § 109 odst. 4, zejména s podvody na DPH při obchodování s pohonnými hmotami. (platí od 1. 1. 2013)

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.