Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon upravující podmínky poskytování služeb spojených s bydlením

Poslanecká sněmovna přijala na své poslední schůzi zcela nový zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Předpis byl poprvé Sněmovnou schválen již v prosinci loňského roku, Senát ho vrátil s jedním pozměňovacím návrhem. Poslanci tedy o novém zákonu hlasovali podruhé a přijali ve znění senátní změny. Pod zákonem už chybí jen podpis prezidenta, platit bude od 1. ledna 2014.

Nový zákon stručně a jasně v patnácti paragrafech upravuje náležitosti související s poskytováním služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup při určování záloh za tyto služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů. Službami se podle nového zákona rozumí zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu. Zákon se týká nájemního, družstevního i vlastnického bydlení.
Pozměňovací návrh Senátu se týkal pokut a poplatků z prodlení při nesplnění některé z povinností dané tímto zákonem. Pokuta se může vztahovat jak na příjemce služeb, tak na jejich poskytovatele. Nejčastějším případem uplatnění těchto sankcí zřejmě bude neplacení záloh na služby nájemcem bytu nebo vlastníkem bytové jednotky ve společenství vlastníků jednotek (SVJ). V původním návrhu zákona byly sankce za porušení povinností stanoveny pokutou ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s peněžitým plněním delším než 5 dnů pak byl navrhován poplatek z prodlení 2,5 promile dlužné částky za každý den prodlení. To ale senátoři označili za lichvu a navrhli poplatek z prodlení snížit na 1 promile dlužné částky za každý den prodlení. Poslanci se zmírněním sankcí souhlasili a zákon schválili ve znění pozměňovacího návrhu Senátu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.