Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zrušení anonymních akcií

Poslanecká sněmovna v úterý 7. května schválila vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností v původním vládním znění. Poslanci odmítli pozměňovací návrh Senátu, podle kterého by se o veřejné zakázky mohly ucházet jen společnosti s dohledatelnou vlastnickou strukturou. Podle vládní předlohy budou muset firmy ukládat anonymní akcie v listinné podobě u bank nebo je zapsat do centrálního depozitáře. Pokud zákon podepíše prezident, nabude účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zcela nový zákon upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno. K této změně dojde automaticky k 1. 1. 2014, pokud firma do té doby akcie nezapíše do centrálního depozitáře nebo je neuloží v listinné podobě u banky. Akcionáři musí své akcie na majitele vyměnit za listinné akcie na jméno nejpozději do 30. června 2014. Pokud tak neučiní, ztratí tímto dnem veškerá práva, která se k akciím vážou, a to do doby než splní povinnost výměny akcií danou zákonem. Do stejného data, tedy do 30. 6. 2014, musí představenstva společností uvést do souladu s novým zákonem své stanovy.
Zapsání akcií do centrálního depozitáře, jejich uložení v listinné podobě u bank nebo výměna za listinné akcie na jméno zajistí identifikaci vlastníka. To budou moci využít policisté, žalobci, soudci či zadavatelé veřejných zakázek a poskytovatelé dotací. Současně se zavádí povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zavést si pro účely výplaty dividendy účet u banky, který bude povinnou náležitostí seznamu akcionářů.
V dalších částech nový zákon novelizuje související ustanovení v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech a zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.