Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prokázání daňové rezidence

Generální finanční ředitelství včera zveřejnilo Informaci k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů. Prokázání aktuální daňové rezidence je důležité především s ohledem na zvýšení srážkové daně z příjmů vůči tzv. daňovým rájům z původních 15 % na 35 %, ke kterému došlo od 1. 1. 2013, a o němž jsme psali v samostatném článku.

Od 1. 1. 2013 byla tzv. vládním daňovým balíčkem zavedena nová sazba daně ve výši 35 % pro všechny poplatníky, kteří nejsou daňovými rezidenty Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor ani rezidenty dalších států, s nimiž má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů. Tato srážková daň byla do zákona o daních z příjmů vložena novým ustanovením § 36 odst. 1 písm. c).
Poplatník nyní musí jednoznačně prokázat daňový domicil v ČR, EU, EHP nebo v jiném smluvním státě, jinak bude považován za rezidenta mimosmluvního státu a bude u něj uplatněna sazba daně ve výši 35 % podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb.
Podle informace GFŘ se daňový domicil prokazuje následujícím způsobem:
  • u fyzických osob, které jsou za rezidenty ČR považovány z důvodu bydliště na území ČR, zejména platným průkazem totožnosti,
  • u právnických osob, které jsou za rezidenty ČR považovány z důvodu sídla firmy na území ČR, zápisem v příslušném veřejném rejstříku,
  • u poplatníků, kteří jsou rezidenty smluvního státu, platným průkazem totožnosti.
Výše uvedené důkazní prostředky lze nahradit čestným prohlášením, v případě pochybností může správce daně požadovat prokázání některých dalších skutečností. Pokud poplatník uplatňuje výhody plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění či jiných právních předpisů, musí skutečnost, že je rezidentem konkrétního druhého státu, prokázat postupem podle Pokynu D-286 Ministerstva financí.
Plné znění Informace GFŘ najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.