Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pravidla pro nízkoemisní zóny

Vláda včera na svém zasedání schválila nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Základní ustanovení o nízkoemisních zónách obsahuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nařízení vlády nyní umožní jejich zavedení v praxi. Nařízení obsahuje zejména způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, jejich cenu a podmínky distribuce a pravidla pro označování vozidel těmito plaketami.

Podrobnosti o možnosti vyhlásit nízkoemisní zóny jsou uvedeny v § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tzv. nízkoemisní zóny jsou obcemi vymezené oblasti, do kterých bude zakázán vjezd vozidlům s nejvyšší produkcí znečišťujících látek. Nařízení vlády vzniklo na základě pověření v odstavci 8 výše uvedeného paragrafu. Podle nového nařízení vlády se u silničních motorových vozidel budou rozlišovat celkem čtyři emisní kategorie. Vozidla budou do těchto kategorií zařazena podle stupně plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisů Evropské unie, kterými jsou např. nařízení č. 715/2007/ES, o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) nebo nařízení č. 595/2009/ES, o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI). Podrobná pravidla o způsobu zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií jsou uvedena v příloze č. 1 k nařízení vlády.
Příloha č. 2 pak obsahuje vzory emisních plaket. Plakety pro jednotlivé emisní kategorie jsou výrazně barevně odlišeny, přičemž emisní kategorii 1 žádná emisní plaketa nepřísluší. Na platné emisní plaketě musí být vypsána registrační značka vozidla a bude muset být vylepena v pravém dolním rohu předního skla vozidla. U motocyklů postačí, bude-li mít řidič plaketu u sebe. Cena emisní plakety byla stanovena na 80,- Kč a její platnost bude neomezená. S řádně vyplněnou a vylepenou plaketou bude moci vozidlo vjíždět do všech nízkoemisních zón na území ČR, kde bude povolen vjezd příslušné kategorii vozidel. Distribučními místy budou obecní úřady s rozšířenou působností a případně další právnické osoby, se kterými Ministerstvo životního prostředí uzavře smlouvu. MŽP také povede evidenci všech nízkoemisních zón v ČR.
V současné době se jedná o vzájemné uznatelnosti emisních plaket mezi českými a německými zónami. Do budoucna se předpokládá zahájení diskuze na úrovni Evropské unie o jednotném systému nízkoemisních zón.

 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.