Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pomoc obětem trestných činů

Již od zítřejšího dne, tedy od 1. 8. 2013, začne platit zcela nový zákon o obětech trestných činů. Návrh zákona prošel na začátku letošního roku hladce jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Ve Sbírce zákonů vyšel 25. 2. 2013 pod č. 45/2013 Sb., a to s půlroční legisvakanční lhůtou. Nový zákon č. 45/2013 Sb. má pomoci obětem trestných činů a výrazně zvýšit ochranu poškozených. Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů budou nově registrovány Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Nový zákon č. 45/2013 Sb. především definuje pojem "oběť". Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Dále pak, v případě smrti oběti, i příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh. Je tedy zřejmé, že na rozdíl od definice poškozeného, kterým může být i právnická osoba, obětí může být pouze fyzická osoba.
Zvláště zranitelnými oběťmi jsou pak děti, fyzicky, mentálně či psychicky postižené osoby a oběti některých zvláštních trestných činů, jako např. trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
Oběti trestných činů by nově měly mít větší zastání ze strany policie i justice. Oběti budou moci požádat o citlivé zacházení, dostat krátkodobou ochranu, při výsleších se nebudou muset setkat s pachatelem a budou si moci zvolit, osobou jakého pohlaví chtějí být vyslechnuty.
Peněžitá pomoc při poškození zdraví se zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 50 tisíc korun. Na 200 tisíc korun se zvýší částka pro pozůstalé po obětech. Rozšiřuje se také okruh trestných činů, u kterých lze žádat o peněžitou pomoc od státu. Dosud je to možné pouze v případě újmy na zdraví nebo smrti oběti, nově to bude možné i v případech sexuálních trestných činů a v případech dětí, které se stanou obětí trestného činu týrání svěřené osoby. Zároveň se prodlužuje lhůta pro uplatnění nároku na peněžitou pomoc na 5 let. Oběť bude mít také možnost přihlásit se do exekučního nebo insolvenčního řízení, kde dokonce bude mít přednost před velkými věřiteli, kterými jsou např. banky.
Soudy by při rozhodování o výši trestu měly nově brát v potaz i to, jak trestný čin oběť poškodil a jak ovlivnil její život. Oběti také budou mít přístup k informacím o svém případu, mimo jiné např. i k informaci o propuštění viníka z výkonu trestu.

Dotace
K provedení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, vydalo Ministerstvo spravedlnosti v květnu vyhlášku č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů. Subjektům poskytujícím pomoc obětem trestných činů bude poskytována podpora formou dotací. Právo na dotace ale budou mít pouze akreditované subjekty a příslušnou akreditaci je možné získat pouze po splnění standardů kvality, které specifikuje vyhláška č. 119/2013 Sb. Standardy jsou stanoveny zvlášť pro subjekty poskytující právní informace a pro subjekty poskytující restorativní programy.
Ministerstvo spravedlnosti již k akreditaci vyzvalo všechny subjekty, které chtějí poskytovat pomoc obětem trestných činů podle nového zákona č. 45/2013 Sb. Pro letošní rok se žádosti přijímají již od dubna, pro rok 2014 bude dotační řízení vyhlášeno v srpnu. 
Nestátní neziskové organizace, které jsou již oprávněny na základě rozhodnutí o registraci poskytovat služby sociálního poradenství a sociální prevence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, budou moci obětem trestných činů poskytovat sociální a psychologické poradenství, pokud požádají o zápis do registru poskytovatelů pomoci, který podle zákona o obětech trestných činů povede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.