Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z nemovitostí

Zítra 31. ledna je poslední den pro podání přiznání k dani z nemovitostí. Tuto povinnost má každý poplatník, který se v loňském roce stal vlastníkem nemovitosti, případně u jeho nemovitosti došlo k nějaké změně. Oznamovací povinnost mají i ti, kteří svou nemovitost prodali či darovali. Poplatníci, kteří přiznání k dani z nemovitostí již v minulosti podali a nedošlo u nich k žádné změně, přiznání nepodávají. Finanční úřad jim pošle složenku s příslušnou částkou, kterou je nutné zaplatit do konce května 2013.

Správu daně z nemovitostí vykonává od začátku letošního roku nově čtrnáct finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Změny v organizační struktuře finančních úřadů souvisí s vydáním nového zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nabyl účinnosti 1. ledna 2013. Podle tohoto zákona budou noví poplatníci daně z nemovitostí podávat jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Zároveň bude také poplatník platit daň za všechny své nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje, jednou platbou. Problematice jsme se podrobně věnovali v samostatném článku.
V některých obcích se letos změnil i místní koeficient, kterým se může vynásobit daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, nebytových prostorů a bytů. Místní koeficient stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou. Přehled všech platných koeficientů k dani z nemovitostí zveřejnila Česká daňová správa 31. prosince 2012. Také o této problematice jsme psali v samostatném článku.

Další údaje týkající se daně z nemovitostí uvádíme v několika stručných bodech:
 • veškeré náležitosti řeší zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
 • přiznání k dani z nemovitostí je nutné podat do 31. ledna příslušného roku,
 • přiznání k dani z nemovitosti se nepodává zpětně, ale na stávající rok, letos se tedy podává daňové přiznání za rok 2013,
 • penále za opožděné podání přiznání daně z nemovitostí se začíná počítat pátý pracovní den po termínu splatnosti,
 • správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitosti nacházejí,
 • daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem obce, v jejímž katastru se nachází,
 • daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb,
 • přiznání podává každý, kdo se v loňském roce stal vlastníkem nějaké nemovitosti, rozhodující je datum zápisu do katastru nemovitostí,
 • přiznání podává i ten, u jehož nemovitosti došlo ke změně (kolaudace, změna rozlohy apod.),
 • změna koeficientů není důvodem pro podání nového daňového přiznání,
 • daň z nemovitostí je splatná do konce května příslušného roku, pokud je daň vyšší než 5000 korun, je možné splatit pouze polovinu a druhou část pak do konce listopadu,
 • poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb platí první splátku do konce srpna, druhou opět do konce listopadu,
 • daňové přiznání je možné podat elektronicky nebo lze využít tištěný formulář, který je k dispozici na internetových stránkách České daňové správy.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.