Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Srážky z dávek nemocenského

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela č. 396/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a některé další související zákony. Mimo jiné byl novelizován i zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Novela definuje nové povinnosti zaměstnavatelů a okresních správ sociálního zabezpečení při provádění srážek a exekucí z dávek nemocenského pojištění.

Novela vložila nová ustanovení do § 97 zákona o nemocenském pojištění. Podle novelizovaného znění § 97 odst. 1 je zaměstnavatel nově povinen bezodkladně předávat okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) společně s údaji potřebnými pro výpočet dávek nemocenského pojištění také podklady pro provádění srážek z dávek, pokud je zaměstnanci nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a pořadí pohledávek. Dále je zaměstnavatel povinen sdělit OSSZ, jaká část nezabavitelné částky nemá být v daném měsíci zaměstnanci sražena.
Na základě poskytnutých údajů od zaměstnavatele bude OSSZ provádět srážky z dávek nemocenského pojištění, aniž by musela příslušný orgán žádat o vydání nového nařízení o výkonu rozhodnutí.
Do § 116 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, pak bylo vloženo nové písmeno e), kterým se upravuje opačný postup při ukončení nemoci. Pokud OSSZ ukončí výplatu dávek nemocenského pojištění a nařízená exekuce i nadále trvá, musí OSSZ zaměstnavateli bezodkladně sdělit výši dosud provedených srážek a údaj o tom, jaká část nezabavitelné částky nemá být povinnému v daném měsíci sražena. V případech, kdy byl výkon rozhodnutí nařízen nově až v průběhu provádění výplaty dávek nemocenského pojištění, musí OSSZ bezodkladně předat zaměstnavateli také kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.