Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zveřejnění bankovních účtů plátců DPH

Do dnešního dne měli plátci DPH povinnost sdělit správci daně čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny v registru plátců DPH. Generální finanční ředitelství vydalo minulý týden Informaci k upřesnění této povinnosti.

Povinnost nahlásit čísla bankovních účtů zavedla do zákona o DPH technická novela č. 502/2012 Sb. Již dříve jsme psali o novém institutu nespolehlivého plátce. Každý, kdo bude obchodovat s firmou, která je v registru plátců DPH označena jako "Nespolehlivý plátce", bude automaticky ručit za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Stejně tak použití jiných bankovních účtů než těch, které budou zveřejněny v registru, bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Zjednodušeně řečeno, pokud někdo zaplatí na jiný než zveřejněný účet, bude ručit za odvod DPH.
Současní plátci DPH registrovaní před 1. 1. 2013 musí podle bodu 9 přechodných ustanovení novely č. 502/2012 Sb. oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději 28. února 2013. V oznámení může plátce určit, které účty mají být zveřejněny. Pokud plátce tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti. Noví plátci, kteří se registrují až po 1. 1. 2013, uvedou čísla účtů ke zveřejnění již při registraci. Ke splnění povinnosti oznámit správci daně čísla bankovních účtů nejpozději do 28. 2. 2013 se použije tento formulář.
Správce daně začne účty zveřejňovat v databázi „Registr plátců DPH“ od 1. 4. 2013. Uplatnit institut automatického ručení za daň bude možné až po tomto datu, tedy v okamžiku, kdy bude možné zveřejněné účty dálkově ověřit.
V nově vydané Informaci GFŘ je vysvětleno, že podle ustanovení § 96 zákona o DPH je sdělení čísel všech bankovních účtů správci daně povinností plátce, zatímco určení, který z takto povinně oznamovaných účtů bude zveřejněn, je oprávněním plátce, nikoliv tedy povinností. Dále GFŘ nabádá, aby plátci ke zveřejnění označili takové své bankovní účty, které používají k přijímání úhrad za uskutečněná zdanitelná plnění. V Informaci je také obsaženo upozornění, že plátce není oprávněn určit ke zveřejnění účet, který mu nepatří.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.