Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Poplatek za volbu lékaře

Ministerstvo zdravotnictví dnes ve svém věstníku vydalo "Doporučený postup ke sjednocení postupu při výběru poplatku za volbu lékaře pro organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR". Dokument, který nabude účinnosti 1. 6. 2012, mimo jiné stanovuje maximální částku, kterou může poskytovatel zdravotních služeb vybírat od pacientů, kteří si pro provedení výkonu zvolí konkrétního lékaře případně přímo přednostu či primáře.

Dokument vydává Ministerstvo zdravotnictví na základě nového zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který začal platit 1. dubna 2012. V tomto zákoně je pacientům přiznáno právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb. V souvislosti s tím byl také novelizován zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. A právě z něj vyplývá, že v rámci pojišťovnou hrazených služeb má pacient právo si zvolit poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně a také konkrétní zdravotnické zařízení tohoto poskytovatele. Výběr konkrétního lékaře zaměstnaného u daného poskytovatele zdravotních služeb je však již nad rámec podmínek pro bezplatnou péči a může být zpoplatněn. 
Níže uvedený doporučený postup slouží právě ke sjednocení podmínek při výběru poplatku za volbu lékaře. Doporučený postup se týká organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Dokument uvádíme bez úpravy v plném znění tak, jak byl publikován ve Věstníku MZ ČR dne 28. 5. 2012.


DOPORUČENÝ POSTUP
ZN.: 13106/2012

Ministerstvo zdravotnictví vydává za účelem sjednocení postupu při výběru poplatku za volbu lékaře tento:

Doporučený postup ke sjednocení postupu při výběru poplatku za volbu lékaře pro organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR
  • 1. Tento doporučený postup upravuje, za jakých podmínek a v jakém rozsahu může pacient požádat, aby konkrétní výkon provedl jím zvolený lékař.
  • 2. Umožní-li poskytovatel zdravotních služeb, aby u tohoto poskytovatele zdravotních služeb měli pacienti možnost volby lékaře za poplatek, jsou povinni zajistit, aby v žádném případě nebyli kráceni na svých právech vyplývajících z právního řádu České republiky pacienti, kteří si konkrétního lékaře za poplatek nezvolili a aby tito pacienti nebyli diskriminováni či upozaďováni, zejména v přístupu k takovému lékaři, který je plně erudován v oblasti jejich zdravotních potřeb. Poskytovatel zdravotních služeb nesmí odmítnout poskytnout péči pacientovi, který si konkrétního lékaře za poplatek nezvolil, z důvodu, že je ve zdravotnickém zařízení překročeno únosné pracovní zatížení lékařů, protože tito lékaři poskytují zdravotní služby pacientům, kteří zaplatili poplatek za volbu lékaře.
  • 3. Pacient má právo zvolit si konkrétního lékaře k provedení konkrétního výkonu, pokud to příslušný poskytovatel zdravotních služeb umožňuje.
  • 4. Pacient se nesmí v souvislosti se zaplacením poplatku za volbu konkrétního lékaře domáhat žádných dalších výhod, které by mohly vést k poškození jiných pacientů, zejména přednostního poskytnutí zdravotních služeb a operačního termínu dle jeho přání.
  • 5. Pokud poskytovatel zdravotních služeb chce umožnit pacientům volbu lékaře za poplatek, je povinen vydat vnitřní předpis, ve kterém bude stanoveno zejména:
a) u jakých výkonů si může pacient vybrat lékaře, který provede tento výkon,
b) výše poplatku za volbu lékaře.
  • 6. Poskytovatel zdravotních služeb musí při stanovení výše poplatku dodržet následující:
a) výše poplatku za volbu přednosty/primáře nesmí být vyšší než 15.000,- Kč,
b) výše poplatku za volbu lékaře, který není přednostou/primářem, nesmí být vyšší než 5.000,- Kč.
  • 7. Na základě vnitřního předpisu je poskytovatel zdravotních služeb povinen vydat ceník, kde bude stanovena výše poplatku za volbu lékaře u specifikovaného výkonu. Ceník bude zároveň obsahovat seznam jmen konkrétních lékařů, kteří mohou výkon provést.
  • 8. Vnitřní předpis vydaný na základě bodu 5 tohoto doporučeného postupu a ceník vydaný na základě bodu 6 tohoto doporučeného postupu, je poskytovatel zdravotních služeb povinen zveřejnit v prostorách zdravotnického zařízení na místě veřejnosti přístupném a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • 9. Tento doporučený postup se vztahuje na organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.
  • 10. Tento doporučený postup nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2012.
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
ministr

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.