Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky

Odčitatelné položky, jsou částky, o které může poplatník snížit svůj vypočtený základ daně dřív, než z něj stanoví patnáctiprocentní daň. Jedná se o další legální způsob, jak ušetřit na daních z příjmů.

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou tyto položky nazývány buď nezdanitelnou částí základu daně (§ 15), položkami snižujícími základ daně (§ 20) nebo položkami odčitatelnými od základu daně (§ 34). Ve všech případech se jedná o určité výdaje, které si poplatník, pokud je řádně prokáže a splní všechny zákonné podmínky, může odečíst od základu daně. Základem daně je částka, o kterou příjmy poplatníka přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, a pokud je snížen tento základ o některé z odčitatelných položek, je pak pochopitelně nižší i z něj vypočítaná výsledná daň.

Přehled položek, které lze odečíst od základu daně z příjmů za rok 2009:
  • Úroky ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru lze odečíst až do výše 300000 Kč za zdaňovací období. Pozor, odečíst lze skutečně pouze zaplacené úroky, nikoliv celé splátky úvěru. Potvrzení o výši zaplacených úroků vystaví banka nebo stavební spořitelna. Úroky lze sčítat i z několika úvěrů, vždy však jen do výše 300000 Kč ročně. Podmínkou je, že úvěr musí být skutečně použit na bytové potřeby, dotčená nemovitost musí sloužit k trvalému bydlení a poplatník musí být uveden ve smlouvě o úvěru. Odpočet lze uskutečnit jen za měsíce, ve kterých byl úvěr skutečně splácen, jinak se maximální hranice snižuje o poměrnou část.
  • Platby na životní pojištění mohou být od základu daně odečteny až do výše 12000 Kč ročně, v případě plateb jen po část roku se odečítá 1000 Kč za každý měsíc. Podmínky, které musí splňovat pojistná smlouva, jsou popsány v § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Odečíst lze také jen peníze, které skutečně zaplatil poplatník. Pokud je životní pojistka financována z příspěvku od zaměstnavatele, pak odečet již nelze uplatnit. Potvrzení automaticky zasílá příslušná pojišťovna.
  • Platby na penzijní připojištění lze podobně jako u životního pojištění odečíst až do výše 12000 Kč ročně. U penzijního pojištění se však od skutečně zaplacených příspěvků odčítá částka 6000 Kč ročně, ke které poplatník obdržel státní příspěvek. U smlouvy musí být dodrženo tzv. šedesátkové pravidlo, tedy že výplata proběhne nejdříve v 60 letech a nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy. Odpočet lze poměrnou částí uplatnit pouze za ty měsíce, ve kterých bylo pojištění placeno. Potvrzení obdrží poplatník od penzijního fondu.
  • Dary na charitu či veřejně prospěšné účely lze podle § 15 odst. 1 odečíst, pokud jejich úhrnná hodnota činí minimálně 1000 Kč nebo 2 % základu daně. Maximální výše odečtu pro součet všech darů je 10 % ze základu daně. Za dar na zdravotnické účely se pak považuje odběr krve u bezpříspěvkových dárců, za každý takový odběr lze od základu daně odečíst 2000 Kč. Nově je možné poskytnout dar i fyzické či právnické osobě se sídlem na území jiného státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.
  • Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci lze odečíst až do výše 1,5 % ročních zdanitelných příjmů, maximálně však 3000 Kč.
  • Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání lze odečíst až do výše 10000 Kč. V praxi se většinou jedná o platby za různé kurzy či školení, kterými si poplatník zvyšuje kvalifikaci. Nárok na odečet zaniká v případě, že náklady hradil zaměstnavatel nebo pokud si je OSVČ zahrnula do nákladů. Maximální výše odečtu se zvyšuje u zdravotně postižených poplatníků na 13000 Kč a u těžce zdravotně postižených na 15000 Kč.
  • Podnikatelé mohou podle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst od základu daně daňovou ztrátu. Daňovou ztrátu lze odečíst celou anebo po částech v maximálně pěti následujících zdaňovacích obdobích po období, kdy byla vyměřena.
  • Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje může podle § 34 odst. 4 podnikatel odečíst v plné výši. 100 % výdajů lze odečíst v případě, že na stejný projekt nebyla poskytnuta dotace a nebyl financován z veřejných zdrojů.
Související články:
Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.