Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Základní registry veřejné správy jsou v provozu

Od včerejšího dne, který byl prvním pracovním dnem po 1. červenci, začaly v České republice plně fungovat základní registry veřejné správy. Systém registrů zajistí, že všechny instituce budou sdílet informace o občanech v jedné databázi. Největším přínosem registrů pro běžného občana tak bude, že již nemusí stejnou informaci hlásit opakovaně na různých úřadech. Nový údaj, např. změnu jména či bydliště, nahlásí občan jen jednomu úřadu, který ji odešle do databáze a všechny ostatní připojené agendy ji zaznamenají automaticky.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27. dubna 2009 a nabyl účinnosti 1. 7. 2010. Podle přechodných ustanovení zákona mělo od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 trvat jakési zkušební období pro provoz základních registrů, ve kterém se měly registry plnit základními daty. Jeden rok zkušebního období však nestačil, a proto bylo toto období novelou č. 100/2010 Sb. prodlouženo na dva roky. Ostrý provoz registrů tedy začal 1. července 2012.
Cílem registrů je hlavně zjednodušit a zpřehlednit výkon veřejné správy pro občany. Zásadním prvkem základních registrů je tzv. referenční údaj, což je údaj, který bude přebírán ze systému základních registrů bez nutnosti jeho dalšího ověřování. Lidé tak již nebudou povinni údaje o sobě opakovaně poskytovat a dokládat na všech úřadech. Uskuteční-li se změna v jednom registru, následně proběhne i v registrech ostatních.
Základními registry jsou registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace adres a nemovitostí a registr práv a povinností.
Registr obyvatel  bude obsahovat základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu. Mezi údaje tohoto registru patří zejména jméno a příjmení, datum a místo narození i úmrtí a státní občanství. Správcem registru obyvatel bude Ministerstvo vnitra.
V registru osob se povedou referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách i o organizačních složkách státu. Správcem registru osob bude Český statistický úřad.
V registru územní identifikace adres a nemovitostí se povedou referenční údaje o katastrálních územích, údaje o nemovitostech i údaje o pozemku a adresním místu. Správcem registru územní identifikace bude Český úřad zeměměřický a katastrální.
V registru práv a povinností budou soustředěné údaje, které podporují tři výše zmíněné základní registry. Zde se povedou údaje o agendách orgánů veřejné moci. Správcem registru práv a povinností bude Ministerstvo vnitra.
Podrobné informace o všech základních registrech najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.