Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani

Protože termín podání daňového přiznání a úhrady daně z příjmů za rok 2009 se kvapem blíží, připravili jsme malý seriál, ve kterém vám postupně přiblížíme některé pojmy související s touto problematikou.

Daně z příjmu jsou upraveny mnohokrát novelizovaným zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dnešní téma, tedy sleva na dani, je řešena v § 35 až § 35d tohoto zákona. Uplatnění slevy na dani je legální způsob, jak snížit konečnou výši daně, kterou získáme vynásobením základu daně koeficientem 0,15. Jde tedy o slevu z již vypočtené patnáctiprocentní daně. Slev na dani je několik a poplatník jich může uplatnit i více najednou, splňuje-li potřebné podmínky. Ty jsou definovány v příslušných paragrafech zákona o daních z příjmů a vysvětleny v pokynech k daňovému přiznání, které jsou součástí formuláře Přiznání k dani z příjmů.

Stručný přehled konkrétních částek, které lze uplatnit jako slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2009:
  • Slevu na poplatníka podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč může uplatnit skutečně každý poplatník s trvalým bydlištěm v ČR. Výše této slevy je stejná jako v minulém roce, novinkou je, že ji mohou v plné výši uplatnit i starobní důchodci. Slevu lze uplatnit v plné výši bez ohledu na to, po jakou část roku měl poplatník zdanitelný příjem. V případě úmrtí poplatníka v průběhu roku, mohou tedy dědici uplatnit celou částku slevy.
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti je podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč. Slevu lze uplatnit, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující 68 000 korun ročně. Sleva se poskytuje jen za ty měsíce, ve kterých byly splněny potřebné podmínky, typicky při vzniku či zániku manželství v průběhu roku se tedy uplatní jen její poměrná část. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč ročně.
  • Sleva pro poplatníky pobírající invalidní důchod se liší podle stupně invalidity. Podle § 35ba má držitel částečného invalidního důchodu nárok na slevu 2 520 Kč za rok, v případě plného invalidního důchodu na 5 040 Kč ročně. Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P může uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč za rok. Tuto slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, ve kterých poplatník splňuje potřebné podmínky. Zdaňovací období roku 2009 je posledním, kdy se nárok posuzuje podle rozdělení na poživatele plného či částečného invalidního důchodu. Od 1. ledna 2010 se nárok posuzuje podle nových předpisů, psali jsme zde.
  • Sleva pro studenty, tedy poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání je podle § 35ba vázána na potvrzení školy. Nárok na slevu ve výši 4 020 Kč ročně má student do věku 26 let, v případě doktorského studia do věku 28 let. Co přesně se rozumí soustavnou přípravou na budoucí povolání, upřesňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. I tato sleva je poskytována pouze za měsíce, ve kterých jsou splněny zákonem požadované podmínky.
  • 10 680 Kč ročně si může poplatník podle § 35c odečíst na každé vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Ve znění zákona o daních z příjmů platném od 1. 1. 2010 je uvedena částka 11 604 Kč ročně, tu však budou poplatníci odčítat až příští rok při výpočtu daně za rok 2010. Daňové zvýhodnění na nezletilé nebo studující dítě do věku 26 let může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijící s ním ve společné domácnosti. Toto daňové zvýhodnění je jediné z výše uvedených, které lze uplatnit nejen formou slevy na dani, ale i formou daňového bonusu. Nárok na slevu tedy může být vyšší než vypočtená částka daně a jeho odpočtem může vzniknout záporná částka, tzv. daňový bonus, který pak stát za určitých podmínek poplatníkovi vyplatí. Daňové zvýhodnění na dítě lze ale uplatnit pouze za měsíce, ve kterých byly splněny všechny potřebné podmínky.
  • Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením je určena zaměstnavatelům, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Podle § 35 může zaměstnavatel uplatnit slevu ve výši 18 000 Kč ročně na každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.