Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nemocenská u OSVČ

V sérii článků jsme se již věnovali povinným zálohám na zdravotní i důchodové pojištění. Do seznamu pravidelných měsíčních odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné patří ještě platba pojistného na nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění je však specifické tím, že pro OSVČ je dobrovolné.

Účast na pojištění
Osoby samostatně výdělečně činné se tedy mohou rozhodnout, zda vůbec, a případně v jaké výši, si pojistné na nemocenské pojištění budou platit. Účastí na nemocenském pojištění vzniká OSVČ povinnost platit pravidelně každý měsíc pojistné a tím vzniká nárok na výplatu nemocenského v případě pracovní neschopnosti delší než 14 dnů. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je upravena v § 11 až § 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
K zahájení účasti na nemocenském pojištění musí OSVČ podat přihlášku u příslušné správy sociálního zabezpečení. Měsíční pojistné je pak splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Částku, kterou bude odvádět na účet příslušné správy sociálního zabezpečení, si OSVČ určí sama. Přesněji řečeno, zvolí si sama měsíční vyměřovací základ, ze kterého se vypočítá jak výše pojistného tak případná výplata dávky.

Výpočet pojistného
OSVČ si sama určí měsíční základ, ze kterého bude odvádět pojistné. Měsíční základ, ze kterého bylo odvedeno pojistné, již nelze měnit. Výše pojistného se stanoví jako 1,4 % ze zvoleného základu a zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru.

Minimální pojistné
Pokud se OSVČ rozhodne pro účast na nemocenském pojištění, pak musí platit alespoň minimální pojistné. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění činí s účinností od 1. 1. 2010 částku 4 000 Kč.  Minimální měsíční pojistné je ve výši 1,4 % této částky, minimální platba v roce 2010 tedy činí 56 Kč.

Nárok na dávky
Z nemocenského pojištění se při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, osobám samostatně výdělečně činným poskytují dvě dávky, nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Nemocenské se poskytuje od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, nejdéle po dobu 380 kalendářních dnů ode dne vzniku této pracovní neschopnosti. Peněžitá pomoc v mateřství se pojištěnce začne poskytovat nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu a nejpozději od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství je v případě narození jednoho dítěte dlouhá 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů.

Výpočet nemocenského
Při výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ se postupuje stejně jako při výpočtu dávek zaměstnanců. Nejprve je třeba stanovit denní vyměřovací základ. Ten spočítáme tak, že součet vyměřovacích základů za posledních 12 měsíců vydělíme počtem kalendářních dnů v tomto rozhodném období. V případě, že účast na pojištění trvá kratší dobu než 12 měsíců, sečteme vyměřovací základy za toto kratší rozhodné období a vydělíme příslušným počtem kalendářních dnů.
Takto získaný denní vyměřovací základ podléhá redukci. A to tak, že
  • do částky první redukční hranice se počítá 90 %,
  • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %,
  • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %,
  • k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
Výše redukčních hranic pro rok 2010 byly stanoveny takto:
  • první redukční hranice = 791 Kč,
  • druhá redukční hranice = 1 186 Kč,
  • třetí redukční hranice = 2 371 Kč.
Výše nemocenského za kalendářní den pak v roce 2010 činí 60 % z takto redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklad: Vyměřovací základ je stanoven na 10000 Kč. Výše pojistného je 1,4 % z této částky, tedy 140 Kč.
Denní vyměřovací základ je součtem vyměřovacích základů za posledních 12 měsíců vydělený počtem dnů, tedy:
12 x 10000 = 120000
120000 : 365 = 328,76
Zaokrouhlená částka 329 Kč je pod první redukční hranicí, počítá se tedy 90 %. Redukovaný denní vyměřovací základ činí 90 % z 329 Kč, což je 296 Kč.
Výše nemocenského je 60 % z takto redukovaného základu, tedy 60 % z 296 Kč, a to je zaokrouhleno na celé koruny nahoru 178 Kč.
OSVČ s vyměřovacím základem 10000 Kč, platí pojistné 140 Kč měsíčně a v případě nemoci bude od 15. dne pracovní neschopnosti pobírat dávku ve výši 178 Kč za kalendářní den.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.