Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zdravotní pojištění v roce 2010 pro OSVČ

Podobně jako u důchodového pojištění vzrostou v roce 2010 i u zdravotního pojištění minimální zálohy a také stropy pojištění.

A stejně tak platí pro OSVČ povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok, v případě zdravotního pojištění ovšem nikoliv správě sociálního zabezpečení, ale příslušné zdravotní pojišťovně, případně všem pojišťovnám, u kterých byla OSVČ v loňském roce pojištěna. Termíny pro podání Přehledu jsou stejné jako u důchodového pojištění, podrobněji jsme psali v tomto článku. Tedy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém bylo podáno daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.
Hyperlink

Výše pojistného
I princip výpočtu výše pojistného a měsíčních záloh na pojistné je podobný jako u důchodového pojištění. Podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, činí výše pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné je od roku 2006 stanoven jako 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.
V případě, že je vyměřovací základ nižší než minimální, nebo vyšší než maximální, vypočítá se pojistné z těchto zákonem stanovených limitů. Ty se opět podobně jako u důchodového pojištění odvíjejí od průměrné mzdy v národním hospodářství, která pro rok 2010 činí 23 709 Kč měsíčně, podrobněji jsme psali zde.
Minimální roční vyměřovací základ činí podle § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, měsíčně se tedy jedná přesně o polovinu průměrné mzdy.
Maximální roční vyměřovací základ je částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy, měsíčně jde tedy o její šestinásobek.

Maximální a minimální vyměřovací základ a výše záloh pro rok 2010:

minimálnímaximální
vyměřovací základroční142254 Kč1707048 Kč
měsíční11854,50 Kč142254 Kč
měsíční záloha1601 Kč19205 Kč

V případě, že OSVČ platila v roce 2009 zálohy nižší než 1601 Kč, týká se jí zvýšení na tuto částku již od ledna 2010. Pokud platila jakkoliv vyšší zálohy, začne nově vypočtenou částku platit až od měsíce, ve kterém pojišťovně podala Přehled. Osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost zaplatit měsíční zálohu vždy do osmého dne následujícího kalendářního měsíce, dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.